ПК «Фінансовий аналітик». ІНЕК

опис:

Завантажити презентацію по продукту

Програмний комплекс "Фінансовий аналітик" призначений для проведення аналізу фінансового стану підприємств усіх видів діяльності на основі даних зовнішньої бухгалтерської звітності: форм № 1, 2, 4 (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів), власні вихідні форми.

Фінансовий аналіз можна проводити для підприємств, що знаходяться як на загальноприйнятій системі оподаткування, так і на спрощеній.

Крім стандартних форм надається можливість створення універсальних довільних вихідних таблиць. Дані форми можуть формуватися відповідно до офіційно затверджених різними відомствами РФ формами звітності або з внутрішніми корпоративними стандартами, що регламентують надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Перевага програми полягає в тому, що вона дозволяє:

 • Враховувати галузеву і господарську специфіку діяльності підприємств;
 • Використовувати методику ІНЕК;
 • Реалізовувати власні методики фінансового аналізу;
 • Отримувати практично всі регламентовані законодавством методики фінансового аналізу щодо фінансового оздоровлення, оцінки унітарних підприємств, АТ з часткою державної власності;
 • Розраховувати економічну додану вартість (EVA);
 • Консолідувати і аналізувати фінансову звітність підприємств, що входять в холдинги і фінансово-промислові групи;
 • Порівнювати і ранжувати підприємства за різними показниками.

Безсумнівним достоїнством програми є не тільки досконально пророблена методика ІНЕК, але і механізм, що забезпечує користувачам можливість створювати власні методики аналізу.

Для оцінки фінансового стану підприємства використовується горизонтальний і вертикальний аналіз:

 • Аналіз активів і пасивів аналітичного балансу (відносні і абсолютні зміни в структурі майна та джерела його формування)
 • Прибутків і збитків (фінансові результати)
 • Припливу і відтоку грошових коштів
 • Ефективності, що характеризує рентабельність діяльності і прибутковість вкладень (рентабельність діяльності і капіталу, оборотність активів і елементів оборотного капіталу)
 • Платоспроможності, що виявляє здатність підприємства розплатитися з поточними боргами і ймовірність його банкрутства найближчим часом (коефіцієнт покриття, проміжний коефіцієнт покриття, термінова і абсолютна ліквідність, інтервал самофінансування, коефіцієнт Бівера, показник Альтмана та ін.)
 • Фінансової стійкості, що характеризує ступінь незалежності підприємств від зовнішніх джерел фінансування (рівень власного капіталу, співвідношення позикового і власного капіталу, коефіцієнт покриття необоротних активів власним і довгостроковим позиковим капіталом)

Програмний комплекс "Фінансовий аналітик" дозволяє використовувати при аналізі такі формати представлених даних:

 • Вихідні (абсолютні) значення
 • Базисні темпи зростання
 • Базисні темпи приросту
 • Ланцюгові темпи зростання
 • Ланцюгові темпи приросту
 • Базисні абсолютні відхилення
 • Ланцюгові абсолютні відхилення
 • середньорічні значення
 • Усереднені значення за формою N 2
 • Значення наростаючим підсумком за формою N 2 в межах року
 • Значення в динаміці, за будь-який обраний період
 • Значення в порівнянні за 2 періоду
 • Значення на одну дату (в тому числі формування Фінансового укладення на одну дату)
 • Перетворення місячних даних в квартальні та річні і квартальні відповідно в річні
 • Значення в будь-який введеної в довідник "Економічного оточення" валюті і в будь-якому масштабі

При роботі з програмою є можливість не тільки проводити фінансовий аналіз на основі розрахованих аналітичних таблиць і графіків, а й отримати автоматично підготовлене в текстовому вигляді докладний Висновок щодо фінансового стану підприємства (15-16 сторінок тексту).

Програмний комплекс "Фінансовий аналітик" готує також короткий Резюме про фінансовий стан підприємств. Дане резюме складається з тексту та графіків (3 сторінки) і часто використовується для надання інформації про підприємство керівникам цього підприємства, міста, фахівцям міністерств і відомств.

Крім цього в програмі запроваджено механізм, що дозволяє Користувачеві самому інтерпретувати проведені розрахунки і налаштовувати і надалі використовувати будь-яку кількість власних текстових звітів.

З усього різноманіття показників і коефіцієнтів програма відбирає ключові, що характеризують всі сторони господарської діяльності підприємства - ефективність діяльності, ризикованість бізнесу і фінансова стійкість підприємства, довгострокові і короткострокові перспективи платоспроможності, якість управління підприємством. На основі відібраних показників розраховується комплексна оцінка фінансового стану підприємства з віднесенням його до однієї з чотирьох груп (перша - високорентабельні підприємства, які мають відмінні шанси для подальшого розвитку; друга підприємства з задовільним рівнем прибутковості, третя - підприємства, що знаходяться на межі фінансової стійкості, четверта - підприємства, що знаходяться в глибокій кризі). Використання даного комплексного показника дозволяє не тільки простежити зміни фінансового становища підприємства в динаміці, а й визначити його рейтинг по відношенню до інших підприємств і організацій.

При оцінці ефективності діяльності підприємств передбачена можливість порівняння досягнутих підприємством фінансових показників з галузевими нормативними (рекомендованими) значеннями, тобто проведення постійного бенчмаркінгу. Для здійснення даної мети в програмному комплексі "Фінансовий аналітик" для різних видів діяльності налаштовані рекомендовані значення показників.

Програма здатна консолідувати дані декількох варіантів і аналізувати інтегровану звітність.

Програмний комплекс "Фінансовий аналітик" додатково розраховує показники відповідно до чинного законодавства:

Державні унітарні підприємства

 • Показники економічної ефективності діяльності ФГУП (Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі N 320, Мінмайна РФ N 208 МНС N БГ-3-21 / 355-а)
 • Фінансові показники для Звіту керівника ФГУП (Постанова Уряду РФ N1116)
 • Фінансові показники для звіту керівника ФГУП не тільки розраховуються в програмі, але і автоматично заповнюють Звіт, що поставляється разом з програмою
 • Фінансові показники аудиторської перевірки ФГУП

акціонерні товариства

 • Фінансові показники діяльності емітента (Наказ ФСФР N 11-46 / пз-н)
 • Показники економічної ефективності діяльності акціонерних товариств з часткою федеральної власності (Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі N 320, Мінмайна РФ N 208 МНС N БГ-3-21 / 355-а)
 • Визначення вартості чистих активів (Наказ Мінфіну РФ N 84н)

фінансове оздоровлення

 • Правила проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу (Постанова Уряду РФ N 367 від 25 червня 2003 роки)
 • Наявність ознак фіктивного, навмисного банкрутства (Постанова Уряду РФ від 27 грудня 2004 року N 855 "Про затвердження Тимчасових правил перевірки арбітражним керуючим наявності ознак фіктивного та умисного банкрутства")
 • Фінансовий стан сільськогосподарських виробників (Постанова Уряду РФ від 30 січня 2003 року N 52)
 • Група фінансової стійкості боржника (Постанова Уряду РФ від 30 січня 2003 року N 52)
 • Фінансовий аналіз і контроль підприємств, що мають стратегічне значення для національної безпеки держави або соціально-економічну значимість (Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі N 211, ФСФО N 295)
 • Аналіз та експертиза фінансового стану організацій (Наказ ФСФО Росії N 16)
 • Оцінка структури балансу (Розпорядження ФУДН від 12 серпня 1994 р N 31-р)

Кредитні організації

 • Показники оцінки задовільності фінансового стану юридичних осіб (Положення Банку Росії N 415-П)

Використовуваний в програмі "Фінансовий аналітик" "графічний пакет", дає можливість: будувати графіки по будь-якими показниками, показувати (ховати) мітки значень показників, виводити (прибирати) діапазон значень, що рекомендуються, представляти графіки для друку на чорно-білому або кольоровому принтері, задавати верхні і нижні заголовки графіків, повертати мітки, зберігати в базі і потім постійно використовувати відібрані графіки. Крім цього, програма надає можливість передавати графіки в MS Word.

При оцінці фінансового стану позичальника Користувачі можуть використовувати як розраховуються в програмі фінансові показники і коефіцієнти, так і якісні показники. При роботі з програмою можна скористатися запропонованими методиками ІНЕК або створювати власні.

Програмний комплекс "Фінансовий аналітик" призначений не тільки для аналізу діяльності конкретного підприємства, але і незамінний для органів державного управління при проведенні моніторингу фінансово-економічного стану господарюючих суб'єктів міст, областей, республік, так як він:

 • Дозволяє сформувати і підтримувати в актуальному стані базу даних господарюючих суб'єктів (повне і коротке найменування; фактичний і юридичний адреси; ІПН, загальноросійські класифікатори підприємств і організацій, форм власності, видів діяльності, організаційно-правової форми; ПІБ, телефон, факс і email керівництва підприємства )
 • Дає можливість аналізувати не тільки приватні підприємства, але і ГУП і АТ з часткою державної власності
 • Оцінює результати діяльності підприємств по наповненню бюджетів різних рівнів (федеральний, регіональний, муніципальний)
 • Розраховує бюджетну ефективність
 • Дозволяє порівняти в табличному і графічному вигляді результати діяльності різних підприємств з фінансово-економічними показниками і коефіцієнтами, а також за даними бухгалтерської звітності;
 • Розподіляти (сортувати) господарюючі суб'єкти за групами фінансового стану, інвестиційної привабливості та кредитоспроможності.


Новости