Атестація робочих місць це

документ:
Трудовий кодекс Республіки Білорусь (Далі - ТК).

Атестація робочих місць за умовами праці - досить складна процедура, яка передбачає довгу підготовчу роботу і оформлення великої кількості документів. Щоб не заплутатися і провести її правильно, добре мати перед очима чіткий алгоритм дій, в якому всі кроки будуть розписані і пояснені.

Саме таку мету і переслідував автор, коли займався підготовкою цієї статті. Вас чекають докладний покроковий порядок дій наймача при проведенні атестації, корисні посилання на «нормативку», приклади оформлення документів, а також відповіді на найбільш поширені питання по цій темі.

документ:
Закон Республіки Білорусь від 23.06.2008 № 356-З «Про охорону праці» (далі - Закон № 356-З).

Одним з обов'язків наймача щодо забезпечення охорони праці в організації є проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація) ( п. 11 ст. 226 ТК , частина друга ст. 17 Закону № 356-З ).

Довідково:
атестація робочих місць за умовами праці - система обліку, аналізу та комплексної оцінки на конкретному робочому місці всіх факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працюючого в процесі трудової діяльності ( ст. 1 Закону № 356-З ).

Відповідно до п. 2 Положення № 253 атестація проводиться для комплексної оцінки умов праці на конкретному робочому місці і переслідує такі цілі (див. схему 1).

схему 1)

документ:
Положення про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.02.2008 № 253 «Про атестацію робочих місць за умовами праці» (далі - Положення № 253).

З урахуванням серйозних правових наслідків атестації процедура її проведення досить докладно регламентована законодавством.

На допомогу наймачеві, фахівцям відповідних служб (відділів) нижче представлений алгоритм дій, які необхідно здійснити при проведенні атестації (див. Схему 2).

Схему 2)

Алгоритм дій наймача

Крок 1. Видаємо наказ про проведення атестації. Створюємо атестаційну комісію

Атестацію необхідно почати з видання наказу про її проведення (див. Приклад 1). Наказом затверджується склад атестаційної комісії організації, визначаються її повноваження, призначаються голова атестаційної комісії та особа, відповідальна за ведення і зберігання документації з атестації, встановлюються терміни і графік проведення робіт з атестації в організації (структурних підрозділах).

Наказом затверджується склад атестаційної комісії організації, визначаються її повноваження, призначаються голова атестаційної комісії та особа, відповідальна за ведення і зберігання документації з атестації, встановлюються терміни і графік проведення робіт з атестації в організації (структурних підрозділах)

документ:
постанову Мінпраці та соцзахисту Республіки Білорусь від 22.10.2009 № 125 «Про затвердження загальнодержавного класифікатора Республіки Білорусь ОКРБ 006-2009« Робітничі професії і посади службовців »(далі - ОКПД).

У повноваження атестаційної комісії входять:

- здійснення проведення атестації, а також організаційне, методичне керівництво і контроль за її ходом;

- формування в організації необхідної для проведення атестації нормативно-правової бази та організація її вивчення;

- визначення переліку робочих місць, що підлягають атестації;

- встановлення відповідності найменування професій робітників і посад службовців ОКПД і характеру фактично виконуваних робіт характеристикам робіт, вказаним у відповідних випусках ЕТКС і ЕКСД. При наявності наявних невідповідностей комісія готує пропозиції про внесення змін до штатного розпису, трудові книжки працівників та інші документи в порядку, встановленому законодавством.

Атестаційна комісія повинна визначити виконавців:

- для вимірювання і дослідження рівнів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища. Для проведення подібного дослідження організація має право залучити власну або сторонню акредитовану випробувальну лабораторію. При виборі сторонньої організації особливу увагу необхідно звертати на область її акредитації, тобто виміри яких факторів виробничого середовища вправі виконувати дана організація;

- оцінки умов праці за показниками важкості та напруженості трудового процесу. Подібну оцінку можуть виконати фахівці організації. Можливе залучення на договірній основі організацій, акредитованих відповідно до законодавства на надання послуг в області охорони праці по проведенню атестації.

практичні рекомендації

Незважаючи на те що наймач сам вирішує, хто увійде до складу атестаційної комісії, існують рекомендації, згідно з якими до складу атестаційної комісії бажано включати працівників наступних служб: охорони праці, кадрової, юридичної, організації праці і заробітної плати; співробітників промислово-санітарної лабораторії, медичних працівників, керівників структурних підрозділів організації та представників профспілки.

Крок 2. Визначаємо перелік робочих місць, на яких буде проводитись атестація (підрахунок аналогічних робочих місць)

При визначенні переліку робочих місць, що підлягають атестації, необхідно керуватися списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці.

З урахуванням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища за пропозицією профспілки, працівника або за власною ініціативою атестаційна комісія має право включити до переліку та інші робочі місця, що підлягають атестації. Також необхідно включати в перелік робочих місць, що підлягають атестації, роботи, які характеризуються тяжкістю або напруженістю трудового процесу.

Важливо!
Під повним робочим днем ​​розуміється виконання робіт з шкідливими і (або) небезпечними (особливими) умовами праці працівниками відповідно до їх тарифно-кваліфікаційними (кваліфікаційними) характеристиками, наведеними в ЕТКС і ЕКСД, не менше 80% від тривалості щоденної роботи (зміни), встановленої законодавством.

Атестацію проводять на робочому місці, на якому працівник зайнятий з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці повний робочий день.

Комісія зобов'язана розглянути всі пропозиції, що надійшли і прийняти рішення про те, чи включати кожне конкретне робоче місце в переліку робочих місць, що підлягають атестації.

Крок 3. Складаємо карти фотографії робочого часу працівників, на робочих місцях яких буде проводитись атестація

Час впливу шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, зайнятість з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці визначають на підставі результатів фотографій робочого часу.

Фотографії робочого часу виконує наймач за формою, встановленою додатком 4 до Інструкції № 35 .

Крок 4. Проводимо заміри факторів виробничого середовища

Перед початком вимірювань рівнів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища атестаційна комісія проводить обстеження робочих місць з метою перевірки на відповідність виробничого обладнання та технологічних процесів вимогам охорони праці і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

документ:
Інструкція по оцінці умов праці при атестації робочих місць за умовами праці, затверджена постановою Мінпраці та соцзахисту Республіки Білорусь від 22.02.2008 № 35 (Далі - Інструкція № 35).

Результати вимірювань і досліджень рівнів шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища і результати кількісних вимірів розрахунків показників тяжкості трудового процесу (виконуються спеціально акредитованою лабораторією) оформляються протоколами. Їх форми наведено в додатках 2 і 3 до Інструкції № 35 .

Оцінку факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу при атестації проводять шляхом зіставлення отриманих в результаті вимірювань і досліджень їх фактичних величин з гігієнічними нормативами і подальшого співвіднесення величин відхилення кожного фактора виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу з критеріями, на підставі яких встановлюється клас умов праці (наведені в гл. 3-13 і табл. 1-11 додатка 1 до Інструкції № 35 ).

Крок 5. Заповнюємо карти атестації робочого місця (на підставі результатів вимірів і карт фотографії робочого часу)

Результати вимірювань і досліджень, а також оцінки шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу заносяться в карту атестації робочого місця за умовами праці згідно із затвердженою формою ( додаток 5 до Інструкції № 35 ).

Карту підписують голова і члени атестаційної комісії.

Крок 6. Складаємо переліки категорій працівників, яким за роботу в шкідливих і (або) небезпечних умовах праці покладені компенсації, і заходів щодо поліпшення умов праці. Видаємо наказ про затвердження результатів атестації

документ:
постанову Мінпраці та соцзахисту Республіки Білорусь від 07.07.2014 № 57 «Про деякі питання надання компенсації за умовами праці у вигляді скороченої тривалості робочого часу» (далі - постанова № 57).

Заключним етапом атестації є видання наказу про затвердження результатів атестації, яким затверджуються:

а) перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, що відповідають вимогам списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці;

б) перелік робочих місць робітниць текстильних професій для цілей професійного пенсійного страхування;

в) перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

г) перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено шкідливі і (або) небезпечні умови праці, що відповідають вимогам списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу (затверджений постановою № 57 );

д) перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на доплати за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

е) план заходів щодо поліпшення умов праці.

У наказі також вказують робочі місця, на яких за результатами атестації не підтверджені (із зазначенням конкретних причин) умови праці, що дають право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, скорочену тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, оплату праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також умови праці, що тягнуть обов'язок ості наймача за професійною пенсійного страхування працівників.

Крок 7. Ознайомлення працівників з результатами атестації

Працівники, на робочих місцях яких проводилась атестація, повинні бути ознайомлені з підсумковими документами за результатами атестації (карта, наказ) під розпис.

Крок 8. Представляємо документацію до відповідних державних органів

За результатами атестації наймач в місячний термін після завершення атестації представляє на паперовому носії в управління (відділи) державної експертизи умов праці комітетів з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконкомів за місцем реєстрації організації і органи ФСЗН за місцем постановки на облік в якості платника обов'язкових страхових внесків по одному примірнику копій переліків робочих місць, затверджених наказом за підсумками атестації, а також копію наказу про затвердження резуль татів атестації.

В управління (відділи) державної експертизи умов праці комітетів з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконкомів наймач представляє також план заходів щодо поліпшення умов праці.

Інші документи по атестації подаються в управління (відділи) державної експертизи умов праці комітетів з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконкомів в електронному вигляді в порядку, визначеному Мінпраці та соцзахисту.

Які фактори підлягають оцінці при атестації?

При проведенні атестації оцінці підлягають всі присутні на робочому місці шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища, тяжкість і напруженість трудового процесу, обумовлені виконанням роботи, наданою відповідним випуску ЕТКС для даної професії і ЕКСД для даної посади, а також посадовою (робочою) інструкцією, трудовим договором.

Фактори і показники виробничого середовища можна класифікувати наступним чином (див. Схему 3).

Які терміни проведення атестації?

Важливо!
Атестація, в т.ч. позачергова, вважається завершеною з дати видання наказу наймача про затвердження її результатів.

Атестація проводиться один раз в 5 років. При цьому початок і тривалість проведення атестації визначаються з урахуванням того, що вона повинна бути завершена до закінчення дії результатів попередньої атестації. Атестація вважається завершеною і її результати застосовуються з дати видання наказу наймача про затвердження її результатів.

В яких випадках проводиться позачергова атестація?

Позачергову атестацію (переатестацію) проводять:

- в разі зміни законодавства, що вимагає її проведення;

- при зміні умов праці в зв'язку з заміною або модернізацією виробничого обладнання, заміною сировини і матеріалів, зміною технологічного процесу і засобів колективного захисту;

- на вимогу органів державної експертизи умов праці Республіки Білорусь;

- з ініціативи наймача (при поліпшенні умов праці), профспілки (профспілок).

Чи потрібна атестація на новоствореному робочому місці?

Атестація на новостворених робочих місцях проводиться в міру освоєння виробничих потужностей відповідно до затверджених проектів про нове будівництво і реконструкції об'єктів виробничого призначення. Наказ наймача про затвердження результатів атестації повинен бути виданий в 6-місячний термін з дня створення нових робочих місць.

Результати атестації, проведеної на нових робочих місцях, застосовуються з дня створення цих робочих місць, якщо вони підтверджують право працівника на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, встановлюють обов'язки наймача за професійною пенсійного страхування працівників.

Зверніть увагу!

Кодексом Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення (Далі - КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за порушення порядку проведення або непроведення атестації робочих місць за умовами праці.

так, ст. 9.14 КоАП встановлює адміністративну відповідальність за порушення роботодавцем або уповноваженою посадовою особою роботодавця вимог законодавства про своєчасне оформлення документів про стаж роботи, заробіток і результати атестації робочих місць за умовами праці, необхідних для призначення пенсій, або уявлення таких документів, що містять неповні або недостовірні відомості.

Санкція статті передбачає накладення штрафу на винну посадову особу в розмірі від 20 до 50 базових величин.

частина третя ст. 9.19 КоАП передбачає відповідальність за непроведення наймачем або уповноваженою посадовою особою наймача в встановлених законодавством випадках атестації робочих місць за умовами праці, порушення порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, подання наймачем або уповноваженою посадовою особою наймача документів з атестації робочих місць за умовами праці, що містять недостовірні відомості .

За вказане правопорушення КоАП передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу на винну посадову особу в розмірі від 20 до 50 базових величин, а на юридичну особу - до 100 базових величин.

Які фактори підлягають оцінці при атестації?
Які терміни проведення атестації?
В яких випадках проводиться позачергова атестація?
Чи потрібна атестація на новоствореному робочому місці?
Новости