План заходів щодо охорони праці

 1. Планування і розробка заходів з охорони праці
 2. Матеріально-технічне забезпечення і фінансування заходів
 3. Основні напрямки планування та розробки заходів з охорони праці:

Відповідно до пункту 15 статті 226 Трудового кодексу Республіки Білорусь наймач зобов'язаний забезпечувати охорону праці працівників, в тому числі виділяти в необхідних обсягах кошти, обладнання та матеріали для здійснення передбачених колективними договорами, угодами заходів з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, поліпшення умов праці , санітарно-побутового забезпечення, медичного і лікувально-профілактичного обслуговування працівників.

Технічні, санітарно-гігієнічні, організаційні та інші заходи з охорони праці, спрямовані на забезпечення вимог безпеки та гігієни праці, доведення санітарно-побутового забезпечення працівників до встановлених норм, здійснювані наймачем в плановому порядку, включаються в план заходів з охорони праці, який оформляється в як додаток до колективного договору. Для нововведених в експлуатацію або реконструйованих об'єктів (цехів, дільниць, виробництв та інших) заходи щодо забезпечення охорони праці передбачаються в проектно-кошторисної документації на їх будівництво, реконструкцію і виконуються до введення об'єкта (ів) в експлуатацію.

При відсутності колективного договору розроблений план заходів з охорони праці узгоджується з профспілкою (ами) або іншим представницьким органом працівників і затверджується наймачем або уповноваженою ним представником.

Орієнтовна форма плану заходів з охорони праці приведена нижче.


* При відсутності колективного договору план заходів з охорони праці повинен містити необхідні реквізити, в тому числі найменування наймача і профспілкового органу (іншого представницького органу працівників), що передбачається період часу здійснення плану, підписи осіб, уповноважених затверджувати і погоджувати план.

** У графі «Очікувана соціальна ефективність заходів» враховуються соціальна ефективність заходів, в тому числі кількість працівників, яким поліпшуються охорона і (або) умови праці, кількість працівників, що вивільняються від робіт в небезпечних і (або) шкідливих умовах праці, зайнятих важкою фізичною працею, інші показники відповідно до завдань, зазначеними нижче.

Заходи щодо технічного переозброєння та реконструкції, пов'язані з удосконаленням технології, зміною обсягів і видів продукції, підвищенням технічного рівня виробництва і т.п., в план не включаються.


Планування і розробка заходів з охорони праці

Планування і розробка заходів з охорони праці, що включаються до плану, здійснюються наймачем або уповноваженою ним представником за участю профспілки (ів) чи іншого представницького органу працівників.

До виконання цієї роботи залучаються відповідні служби і підрозділи організації, а також медсанчастину, медпункт (и), інженерно-лікарські бригади та інші формування.

При необхідності для проведення консультацій з планування та розробки заходів в установленому порядку залучаються організації та фахівці, які надають послуги в цій сфері .

Основна мета заходів - збереження життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності.

Основні завдання, які вирішуються заходами:

 • усунення (зниження) професійних ризиків, поліпшення охорони і (або) умов праці;
 • скорочення чисельності працівників, зайнятих в небезпечних і (або) шкідливих умовах праці, важкою фізичною працею;
 • доведення забезпеченості працівників санітарно-побутовими приміщеннями до встановлених норм, оснащення їх необхідними пристроями і засобами;
 • забезпечення в установленому порядку навчання, інструктажу і перевірки знань працівників з питань охорони праці ;
 • впровадження передового досвіду і наукових розробок з охорони праці.

Планування і розробка заходів здійснюються на основі нормативних правових актів з охорони праці, нижче зазначених вихідних даних (відомостей) і з урахуванням основних напрямків планування та розробки заходів з охорони праці.

Вихідні дані (відомості) для планування і розробки заходів з охорони праці:

 • аналіз стану і причин виробничого травматизму, професійної і виробничо обумовленої захворюваності;
 • результати атестації робочих місць за умовами праці , паспортизації санітарно-технічного стану умов і охорони праці ;
 • аналіз забезпеченості виробничих об'єктів, робочих місць, працівників необхідними засобами захисту, а також матеріально-технічного забезпечення навчання та інструктажу, перевірки знань працівників з питань охорони праці;
 • результати технічних оглядів, оглядів, випробувань, експертизи технічного стану виробничих об'єктів (будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів та інших), інша документація організації з питань охорони праці (Накази, розпорядження, акти, протоколи, журнали адміністративно-громадського контролю та ін.), А також вимоги безпеки, викладені в експлуатаційній та ремонтній документації виробників обладнання, що використовується в організації;
 • приписи спеціально уповноважених державних органів нагляду і контролю , Служби охорони праці, інших служб наймача, уявлень профспілки (ів);
 • документи і пропозиції відповідних органів управління;
 • пропозиції структурних підрозділів та служб організації, профспілки (ів), а також окремих працівників.

При підготовці плану використовуються матеріали науково-дослідних установ з питань охорони праці, установ охорони здоров'я про стан здоров'я і працездатності працівників організації, інформація про передовий досвід роботи зі створення здорових і безпечних умов праці, відповідні наукові та проектно-конструкторські розробки.

Заходи, спрямовані на вирішення інших завдань, не передбачених вище, щодо забезпечення права працівника на охорону праці включаються за згодою сторін колективного договору в відповідні розділи, додатки колективного договору організації. Такі заходи передбачають забезпечення працівників засобами індивідуального захисту (їх зміст), змивають і знешкоджувальними засобами, проведення обов'язкових медичних оглядів працівників, контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, рівнів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, і ін, а також надання працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, компенсацій за умовами праці (оплата праці в підвищеному розмірі, забезпечення лікувально-профілактичної ким харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, скорочена тривалість робочого часу, додаткову відпустку та інші компенсації).

При відсутності колективного договору названі заходи оформляються у вигляді відповідних локальних нормативних актів.
При відсутності колективного договору названі заходи оформляються у вигляді відповідних локальних нормативних актів

Матеріально-технічне забезпечення і фінансування заходів

Заходи забезпечуються відповідної проектно-конструкторської та іншої технічної документації, в необхідних обсягах фінансуванням і матеріальними ресурсами.

Фінансування заходів здійснюється організаціями за рахунок:

 • коштів, витрати по яких відносять на собівартість продукції (робіт, послуг), якщо заходи носять некапітальний характер і безпосередньо пов'язані з участю працівників у виробничому процесі;
 • кошторису витрат організацій, що фінансуються з бюджету, якщо заходи носять некапітальний характер;
 • коштів амортизаційного фонду, якщо заходи проводяться одночасно з капітальним ремонтом основних засобів;
 • банківського кредиту, якщо заходи входять в комплекс кредитуються банком витрат по впровадженню нової техніки або розширенню виробництва;
 • інвестицій в основний капітал, включаючи фонд накопичення, якщо заходи є капітальними.

Наймач в рамках чинного законодавства в установленому порядку приймає відповідні рішення про фінансування заходів і за рахунок інших коштів (джерел).

Грошові кошти та матеріальні ресурси, призначені на здійснення заходів, не допускається використовувати на інші цілі.

У тих випадках, коли виділені на виконання заходів кошти і матеріальні ресурси використовуються не повністю (в результаті економії при виконанні робіт або коли відпадає необхідність в окремих заходах), що залишилися суми коштів і матеріальних ресурсів направляються наймачем на виконання додаткових заходів з охорони праці, крім організацій , що фінансуються з бюджету.

Кожне здійснене захід приймається і оформляється актом комісії, яка призначається наймачем або уповноваженою ним представником, за участю представника профспілки. В акті поряд з іншими показниками показується загальна сума фактичних витрат на виконане захід на підставі відповідних документів.

Контроль за дотриманням вимог до плану заходів з охорони праці здійснюється сторонами колективного договору, а також державними органами нагляду і контролю, вищестоящими органами профспілок (їх об'єднань) в межах їх повноважень.


Основні напрямки планування та розробки заходів з охорони праці:

 1. приведення у відповідність до вимог нормативних правових актів виробничих та інших будівель і приміщень, споруд, будівельних і промислових майданчиків, території організації, в тому числі:
  • перепланування виробничих і інших приміщень з метою забезпечення безпеки та поліпшення умов праці працівників;
  • пристрій тротуарів, переходів, тунелів, галерей на території організації, будівельного майданчика, здійснення заходів щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму;
  • пристрій, розширення, реконструкцію та оснащення приміщень для відпочинку, обігріву (охолодження), укриттів від сонячних променів і атмосферних опадів при роботах на відкритому повітрі;
 2. приведення до норм природного і штучного освітлення на робочих місцях, у виробничих, санітарно-побутових та інших приміщеннях, переходах, проїздах і інших місцях, де можливе перебування працівників;
 3. приведення у відповідність до вимог нормативних правових актів з охорони праці робочих місць, технологічних процесів, обладнання та інших об'єктів виробничого призначення, забезпечення вибухопожежної безпеки об'єктів, виконання інших заходів, спрямованих на усунення (зниження) професійних ризиків, поліпшення охорони і (або) умов праці , в тому числі:
  • перепланування розміщення виробничого обладнання, організація робочих місць;
  • модернізація (вдосконалення) технологічних процесів, обладнання, вантажопідйомних механізмів і пристроїв, транспортних засобів, пристосувань та інших об'єктів виробничого призначення;
  • придбання, розробка, впровадження та вдосконалення засобів колективного захисту, технічних пристроїв, що забезпечують захист працівників від впливу небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів, систем автоматичного контролю і сигналізації, дистанційного керування технологічними процесами і виробничим обладнанням, а також блокуючих пристроїв з аварійного відключення обладнання в разі його несправності;
  • придбання та встановлення (монтаж) обладнання для випробувань засобів індивідуального та колективного захисту;
  • пристрій нових і реконструкція експлуатованих опалювальних і вентиляційних систем, теплових, водяних і повітряних завіс;
  • нанесення на виробниче обладнання, комунікації та інші об'єкти сигнальних кольорів і знаків безпеки;
 4. механізація, автоматизація, роботизація технологічних процесів, операцій, робіт в небезпечних і (або) шкідливих умовах праці, важких фізичних робіт, в тому числі по:
  • використання (виробництва, застосування, зберігання, транспортування) вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів, небезпечних і (або) шкідливих хімічних речовин;
  • прибирання приміщень, видалення та знешкодження відходів виробництва, що є джерелом небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів;
  • очищенні повітроводів і вентиляційних установок, освітлювальної арматури, вікон, фрамуг, світлових ліхтарів;
  • складування і транспортування сировини, напівфабрикатів, готової продукції, відходів виробництва;
 5. приведення у відповідність до вимог нормативних правових актів санітарно-побутового забезпечення працівників, в тому числі:
  • розширення, реконструкція побутових будівель і приміщень: гардеробних, умивальних, душових, лазень, парильних (саун), туалетів, кімнат особистої гігієни жінок, приміщень для утримання засобів індивідуального захисту (зберігання, прання, чищення, ремонту, відновлення просочень, дезінфекції, знешкодження) , прийому їжі (їдалень, буфетів) та інших. Оснащення їх необхідним обладнанням, пристроями та засобами;
  • пристрій сатураторні установок (автоматів) для приготування газованої (підсоленій) води, організація питного водопостачання працівників;
 6. проведення атестації робочих місць за умовами праці, паспортизації санітарно-технічного стану умов і охорони праці, сертифікації виробничих об'єктів на відповідність вимогам охорони праці. Виведення з експлуатації об'єктів виробничого призначення, що не забезпечують безпеки праці і не підлягають за своїм технічним станом реконструкції або капітального ремонту;
 7. нормативне, інформаційне та технічне забезпечення, організація в установленому порядку навчання, інструктажу і перевірки знань працівників, пропаганда знань і передового досвіду з охорони праці, в тому числі:
 • організація кабінетів, куточків, лабораторій з охорони праці, в тому числі пересувних, оснащення їх необхідними технічними засобами, в тому числі для навчання і перевірки знань (приладами, наочними посібниками, демонстраційної апаратурою, нормативними документами, довідковою літературою тощо);
 • придбання транспортних засобів для обладнання пересувних кабінетів і лабораторій з охорони праці;
 • розробка, видання (тиражування) інструкцій, інших документів, придбання тренажерів, макетів, нормативних правових актів, технічної та довідкової літератури, посібників, плакатів з охорони праці, знаків безпеки і інше;
 • проведення науково-дослідних, проектних, конструкторських робіт, розробка комп'ютерних програм, створення кіно- та відеофільмів та інших матеріалів і засобів з питань охорони праці;
 • організація і проведення роботи по пропаганді в галузі охорони праці (виставки, огляди-конкурси, школи передового досвіду, семінари-наради, курсове навчання керівників і фахівців, лекції, доповіді та інші заходи).

Виходячи з характеру і специфіки діяльності, проблем забезпечення здорових і безпечних умов праці наймачем передбачаються і інші відповідні напрямки планування та розробки заходів з охорони праці, спрямовані на забезпечення вимог з охорони праці. Наприклад, в колгоспах і радгоспах, організаціях охорони здоров'я, торгівлі, культури, державних установах, а також при проведенні робіт, пов'язаних з обслуговуванням, експлуатацією, ремонтом, монтажем, установкою і спорудженням електроустановок, об'єктів електрозв'язку, і в інших випадках.

Новости