Реферат: Атестація робочих місць за умовами праці

  1. Список використаних джерел
  2. ДОДАТОК

Міністерство освіти республіки Білорусь

УО «Білоруський державний економіческійуніверсітет»

Бобруйський філіал

Кафедра маркетингу

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Охорона праці»

на тему:

Атестація робочих місць за умовами праці на виробництві

студентка

2 курсу, ЕУПЗ 071ССО

Н.С. Синькевич

керівник

Канд. пед. наук

Доцент кафедри маркетингу

Е.Г.Тесова

Бобруйск2008 Бобруйск2008


ЗМІСТ

Вступ

1. Проведення оцінки умов праці при атестації

1.1 Визначення рівня шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища

1.2 Фотографія робочого часу

1.3 Фактори оцінки умов праці

1.4 Загальна оцінка умов праці

2. Діяльність акредитованих випробувальних лабораторій при атестації

3. Компенсації, що надаються працівникам за результатами атестації

4. Оформлення результатів атестації

4.1 Карта атестації робочого місця за умовами праці

4.2 Підсумки атестації робочих місць за умовами праці

5. Дії наймача після закінчення атестації робочих місць за умовами праці

5.1 Відомості, що надаються державним уповноваженим органам про результати проведення атестації робочих місць

5.2 Підсумкові документи по оцінці умов праці при атестації робочих місць

висновки

Список використаних джерел

додаток


ВСТУП

Охорона праці - система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівника в процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційні, технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи й засоби. / 1. Стор. 150 /

Право громадян на охорону здоров'я гарантує Конституція Республіки Білорусь - Основний закон нашої держави. /2.стр.6/

Для реалізації права працівника на охорону праці держава забезпечує організацію охорони праці, здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства з охорони праці та відповідальність за порушення вимог законодавства. / 1. Стор. 154 /

Працівник, зайнятий на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, має право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, оплату праці в підвищеному розмірі, безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, на оплачувані перерви за умовами праці, скорочений робочий день, додаткова відпустка, інші компенсації. / 1. Стор. 155 /

Наймач зобов'язаний забезпечувати охорону праці працівників, в тому числі ... проведення атестації робочих місць за умовами праці. / 1. Стор. 157 /

Оцінка умов праці при атестації проводиться для встановлення класів (ступенів) шкідливості і (або) небезпеки умов праці на робочому місці.

Оцінка умов праці при атестації проводиться на робочому місці, на якому працівник зайнятий з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці повний робочий день. / 3. Стор.1 /

Виробничий фактор, вплив якого в певних умовах може призвести до захворювання або зниження працездатності і (або) певному впливу на здоров'я потомства називають шкідливим виробничим фактором. / 4.стр.3 /

Тема даного реферату актуальна тим, що 22 лютого 2008 вийшла Постанова Ради Міністрів РБ № 253. Республіканським органам державного управління і іншим державним організаціям, підлеглим Уряду РБ, обласним та Мінському міському виконавчим комітетам до 31 грудня 2008 року необхідно забезпечити проведення атестації в підлеглих організаціях відповідно до цієї постанови. / 5. Стор.1. /

За рішенням Бобруйського міського виконавчого комітету наймачам всіх форм власності необхідно вжити заходів щодо організації проведення до кінця 2008 року атестації робочих місць за умовами праці. Оперативну інформацію про хід атестації щомісяця подавати до управління з праці, зайнятості та соціального захисту міськвиконкому до 3 числа наступного місяця. / 6. Стор.1 /

Для нашого підприємства проведення атестації має особливе значення. ЧУП «Силікатна завод» - молоде підприємство з виробництва керамічної цегли та тротуарної плитки, засноване в 2006году. В даний час на підприємстві ведуться ремонтні роботи в цеху силікатної цегли, а також планується запустити ділянку по виробництву сухих сумішей. Практично всі професії на ЧУП «Силікатна завод» належать до професій з шкідливими умовами праці, але ніяких пільг робітники не отримують, так як атестація робочих місць за умовами праці ще не проводилася. І тільки з початку поточного року розпочалася реалізація прав працівників на компенсацію за умовами праці відповідно до ст.225 Трудового Кодексу РБ.


1. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ ПРИ АТЕСТАЦІЇ

Оцінка умов праці при атестації - це проведення оцінок факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, що впливають на працездатність і здоров'я працівника в процесі праці.

Оцінка факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу проводиться шляхом зіставлення отриманих в результаті вимірювань і досліджень їх фактичних величин з гігієнічними нормативами і подальшим співвіднесенням величин відхилення кожного фактора виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу з критеріями, на підставі яких встановлюється клас умов праці ./3. Стор. 3 /

1.1 Визначення рівня шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища

Рівні шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища визначаються на підставі вимірів та досліджень, результати яких оформляються протоколами.

Вимірювання та дослідження рівнів шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища в ході атестації можуть здійснюватися вибірково, якщо робочі місця характеризуються сукупністю таких ознак:

професії або посади одного найменування; виконання одних і тих же професійних обов'язків при веденні однотипного технологічного процесу в однаковому режимі роботи; використання однотипного обладнання, інструментів, пристосувань, матеріалів і сировини; робота в однотипних приміщеннях, де використовуються однотипні системи вентиляції, кондиціонування повітря, опалення та освітлення або на відкритому повітрі; як правило, однакове розташування об'єктів (обладнання, транспортні засоби тощо) на робочому місці; однаковий набір шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища одного класу і ступеня. В цьому випадку обстеження підлягає не менше 20 відсотків таких робочих місць. При цьому атестаційна комісія доводить, які робочі місця характеризуються сукупністю вищевказаних ознак, і становить їх перелік. На підставі отриманих величин факторів виробничого середовища визначається їх середня величина, яка використовується для оцінки умов праці при атестації з урахуванням фактичної зайнятості працівника на конкретному робочому місці.

Інші документи по атестації (протокол кількісних вимірів і розрахунків показників тяжкості трудового процесу, карта фотографії робочого часу, карта атестації робочого місця за умовами праці) на таких робочих місцях оформляються в повному обсязі.

Середні величини факторів виробничого середовища вносяться в таблицю, в якій зазначаються: найменування структурного підрозділу (цеху, дільниці, відділу, бюро, сектора, відділення); код професії (посади) відповідно до Загальнодержавним класифікатором Республіки Білорусь «Професії робітників і посади службовців» (далі - ОКПД); найменування досліджуваного фактора виробничого середовища, номери протоколів, дати досліджень, фактичні величини досліджуваного фактора виробничого середовища і їх середні величини.

Таблиці підписуються членами атестаційної комісії і зберігаються з протоколами вимірювань і досліджень факторів виробничого середовища як і всі документи по атестації.

Вимірювання та розрахунки показників тяжкості трудового процесу оформляються протоколом за формою.


1.2 Фотографія робочого часу

На робочому місці при виконанні роботи в різних робочих зонах (слюсарі-сантехніки, електромонтери та інші робочі) оцінка умов праці проводиться шляхом попереднього визначення типових робочих операцій з характерним набором і величиною шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу з подальшою їх оцінкою при виконанні відповідних операцій. Час виконання кожної операції визначається за допомогою хронометражу і фотографії робочого часу. / 3. Стор. 3-4 /

Оцінка факторів виробничого середовища проводиться з урахуванням часу їх впливу протягом робочого часу.

Якщо вплив шкідливого і (або) небезпечного фактора виробничого середовища на працівника становить менше 50 і до 10 відсотків (включно) від тривалості робочого часу, клас умов праці з даного фактору знижується на одну ступінь; при тривалості впливу фактора виробничого середовища на працівника менше 10 відсотків від тривалості робочого часу здійснюється зниження класу умов праці на два ступені.

Для підтвердження зайнятості працівників з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці необхідно, щоб час виконання робіт з цими умовами відповідно до їх тарифно-кваліфікаційними (кваліфікаційними) характеристиками, наведеними в Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій робітників (далі - ЄТКД) і Єдиному кваліфікаційному довіднику посад службовців (далі - ЕКСД), становила не менше 80 відсотків від тривалості щоденної роботи (зміни), встановленої законодавством. При цьому в 80 відсотків від тривалості щоденної роботи (зміни), встановленої законодавством, включається підготовчо-заключний час, оперативний час (основне і допоміжне) і час обслуговування робочого місця в межах встановлених нормативів часу, а також час регламентованих перерв, що включаються в робочий час (далі - структура робочого часу). Облік фактичної зайнятості працівників з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, підтвердженими результатами атестації, ведеться наймачем.

Структура робочого часу, час впливу шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, зайнятість з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці визначаються на підставі результатів фотографій робочого часу. Фотографії робочого часу виконуються наймачем і оформляються за формою.

Робочі місця за умови виконання робіт в одному приміщенні, де використовуються єдині системи вентиляції, кондиціонування повітря, опалення та освітлення або на відкритому повітрі; ведення єдиного технологічного процесу є аналогічними. Для аналогічних робочих місць заповнюється одна карта атестації робочого місця за умовами праці за формою.

Результати вимірювань і досліджень, а також оцінки шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу заносяться в карту атестації робочого місця за умовами праці.

1.3 Фактори оцінки умов праці

До факторів оцінки умов праці відносяться:

- оцінка умов праці за хімічним фактору;

- оцінка умов праці по біологічному фактору;

- оцінка умов праці в залежності від вмісту в повітрі робочої зони пилу, аерозолів;

- оцінка умов праці за віброакустичними факторів;

- оцінка умов праці за фактором електромагнітні поля і неіонізуючі випромінювання;

- оцінка умов праці при роботах з джерелами іонізуючого випромінювання;

- оцінка мікрокліматичних умов;

- оцінка умов праці за параметрами освітлення робочих місць;

- оцінка умов праці при впливі Аеронізація;

- оцінка напруженості трудового процесу.

1.4 Загальна оцінка умов праці

Загальна оцінка умов праці за класом (ступеня) проводиться на підставі оцінок за всіма чинниками виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

Загальна оцінка умов праці на робочому місці встановлюється за найбільш високому класу і ступеня шкідливості.

При наявності 2 і більше факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, що відносяться до класів 3.2, 3.3 і 3.4, умови праці оцінюються відповідно на одну ступінь вище. / 3. Стор. 22 /


2. ДІЯЛЬНІСТЬ АКРЕДИТОВАНИХ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ АТЕСТАЦІЇ

Вимірювання та дослідження рівнів шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища для атестації здійснюють випробувальні лабораторії, акредитовані в системі акредитації Республіки Білорусь на відповідність вимогам ДСТУ ISO / IEC 17025 та включені до реєстру акредитованих випробувальних, повірочних та калібрувальних лабораторій, що формується органом з акредитації Білоруського державного інституту метрології.

Вимірювання та дослідження рівнів шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища в ході атестації виконуються випробувальною лабораторією відповідно до галузі акредитації та протягом терміну дії атестата акредитації.

Результати вимірювань і досліджень рівнів шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища, виконані в ході атестації, оформляються протоколами.

Висновок лабораторією договорів субпідряду на виконання вимірювань і досліджень рівнів шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища, що не входять до галузі акредитації лабораторії, не допускається. / 3. Стор. 22-23 /


3. КОМПЕНСАЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АТЕСТАЦІЇ

За результатами атестації з урахуванням оцінки умов праці працівникам надаються такі види компенсацій:

пенсія за віком за роботу з особливими умовами праці;

додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

скорочена тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

оплата праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці. / 3. Стор. 23 /

Тривалість додаткової відпустки за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці встановлюється в залежності від класу (ступеня) шкідливості або небезпечності умов праці згідно з постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 19 січня 2008 року № 73 «Про додаткові відпустки за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці та особливий характер роботи» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2008 р № 27, 5/26661) / 3. Стор.23 -24 /

Доплати за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці до тарифних ставок і посадових окладів працівників встановлюються у відсотках від тарифної ставки першого розряду, встановленої в організації. У тому випадку, якщо в організації діє тарифна ставка першого розряду нижче тарифної ставки першого розряду, встановленої Урядом, доплати встановлюються від тарифної ставки першого розряду, встановленої Урядом Республіки Білорусь.

Наймач не має права встановлювати розмір доплат нижче мінімально гарантованих.

Якщо в організації застосовується кілька тарифних ставок першого розряду, доплата обчислюється виходячи з тарифної ставки першого розряду, прийнятої для нарахування заробітної плати працівнику.

Працівникам, яким встановлено підвищена оплата праці за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, доплата за роботу з цими умовами за результатами атестації не встановлюється.

При підсумованому обліку робочого часу фактично відпрацьований час з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці визначається діленням сум фактично відпрацьованих годин з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці на 8 годин. / 3. Стор. 24 /


4. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ

4.1 Карта атестації робочого місця за умовами праці

Результати оцінки умов праці вносяться в карту для визначення права на компенсації за умовами праці (див. Додаток).

Карта підписується головою і членами атестаційної комісії (підпункти 6.3 і 6.4 пункту 6 карти).

З результатами атестації повинні бути ознайомлені під розпис всі працівники, зайняті на даному робочому місці (підпункт 6.5 пункту 6 карти).

4.2 Підсумки атестації робочих місць за умовами праці

На підставі оформлених карт складаються:

перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, що відповідають вимогам списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці;

перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено шкідливі і (або) небезпечні умови праці, що відповідають вимогам списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу;

перелік робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено право на доплати за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

план заходів щодо поліпшення умов праці.

Переліки робочих місць, узгоджені з профспілкою (профспілками), затверджуються наказом наймача (далі - наказ).

У наказі також вказуються робочі місця, на яких за результатами атестації не підтверджені (із зазначенням конкретних причин) умови праці, що дають право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, скорочену тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, оплату праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці. Працівники, на робочих місцях яких проводилась атестація, повинні бути ознайомлені з підсумковими документами за результатами атестації (карта, наказ) під розпис.


5. ДІЇ наймача ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ атестації РОБОЧИХ МІСЦЬ

5.1 Відомості, що надаються державним уповноваженим органам про результати проведення атестації робочих місць

Наймач представляє в обласні і Мінську міську державні експертизи умов праці комітетів з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконавчих комітетів і управління (відділи) з питань праці, зайнятості та соціального захисту районних, міських виконавчих і розпорядчих органів за місцем знаходження організації по одному примірнику копій переліку робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, відповідні т ребованіям списків, і наказу. В обласні та Мінську міську державні експертизи умов праці комітетів з праці, зайнятості та соціального захисту обласних, Київського міського виконавчих комітетів наймач представляє також план заходів щодо поліпшення умов праці.

У трудові книжки працівників, професії і посади яких включені до переліку робочих місць за професіями і посадами, на яких працюють за результатами атестації підтверджено особливі умови праці, вносяться відомості про атестацію в порядку, встановленому законодавством.

5.2 Підсумкові документи по оцінці умов праці при атестації робочих місць

У підсумкові документи по оцінці умов праці при атестації, крім зазначених, включаються також:

наказ наймача про проведення атестації та створення атестаційної комісії;

перелік робочих місць організації, які підлягають атестації, із зазначенням аналогічних робочих місць і оцінюваних факторів умов праці;

копія атестату акредитації на право проведення вимірювань і оцінок умов праці залучається для проведення цієї роботи організації з додатком, що характеризує область її акредитації (або виписки з галуззю акредитації, завіреної в установленому порядку);

карти фотографії робочого часу;

карти атестації робочого місця за умовами праці;

протокол атестаційної комісії про завершення роботи по атестації робочих місць за умовами праці;

протоколи вимірів і досліджень;

наказ наймача про затвердження результатів атестації.

Накази, переліки робочих місць, інші документи по атестації, необхідні для підтвердження працівникам права на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, зберігаються наймачем протягом терміну, встановленого для зберігання документів про стаж роботи. / 3. Стр.24-26 /


ВИСНОВКИ

1. Наймач зобов'язаний забезпечувати охорону праці працівників, в тому числі ... проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2. Республіканським органам державного управління і іншим державним організаціям, підлеглим Уряду РБ, обласним та Мінському міському виконавчим комітетам до 31 грудня 2008 року необхідно забезпечити проведення атестації в підлеглих організаціях відповідно до Постанови Ради Міністрів РБ від 22.02.2008г. № 253.

3. За рішенням Бобруйського міського виконавчого комітету наймачам всіх форм власності необхідно вжити заходів щодо організації проведення до кінця 2008 року атестації робочих місць за умовами праці. Оперативну інформацію про хід атестації щомісяця подавати до управління з праці, зайнятості та соціального захисту міськвиконкому до 3 числа наступного місяця.

4. Оцінка умов праці при атестації проводиться для встановлення класів (ступенів) шкідливості і (або) небезпеки умов праці на робочому місці.

5. Результати оцінки умов праці при атестації, виконаної відповідно до цієї Інструкції, використовуються для:

розробки та реалізації заходів щодо поліпшення умов праці;

визначення права працівника на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці;

визначення права працівника на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці;

визначення права працівника на скорочену тривалість робочого часу за списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу;

визначення права працівника на оплату праці в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.


1. Трудовий кодекс Республіки Білорусь. - Мн .: Амалфея, 2008. 288с.

2. Пермінов Є.В., Самойлов М.В., Гончаров В.А. Охорона праці. Курс лекцій. - Мн .: БГЕУ, 2008. 235с.

3. Допомога по атестації робочих мест.- Мн .: Бібліотека «Ахова праці», № 4 (101), 2008. 158с.

4. ТКП 45-1.03-40-2006 (02250). Безпека праці в будівництві. Загальні вимоги. Вид. офіційне. Введено з 27.11.2006 Мн .: Мінбудархітектури, 2007.45с.

5. Постанова Ради Міністрів РБ від 22 лютого 2008 року № 253 «Про атестацію робочих місць за умовами праці». Ст. 3.

6. Рішення Бобруйського міського виконавчого комітету від 11 березня 2008р. № 6-1


ДОДАТОК

Карта атестації робочого місця за умовами праці

Пункт 1. Загальні відомості про робоче місце

1.1 Організація

1.2 Цех (відділ)

1.3 Ділянка (бюро, сектор)

1.4 Код і найменування професії (посади) за ОКПД

1.5 Число робочих змін. тривалість зміни

1.6 Кількість аналогічних робочих місць

1.7 Чисельність працюючих на робочому місці (на одному робочому місці / на всіх аналогічних робочих місцях)

1.8 З них жінок

1.9 Випуск ЕТКС, ЕКСД

1.10. Характеристика виконуваної роботи по ЕТКС, ЕКСД робочої (посадовий) інструкції. Найменування технологічного процесу (виду робіт). найменування операції

1.11 обслуговується, обладнання: найменування, кількість одиниць (вказати)

1.12 Застосовувані інструменти і пристосування (технологічне оснащення)

1.13 Використовувані сировина, матеріали


Фактори і показники виробничого середовища Номер і дата затвердження протоколу вимірювань і (або) досліджень гигие- нические нормативи (ГДК, ПДУ) Факти- етичні величини Клас (ступінь) умов праці Час впливу фактора Клас (ступінь) умов праці з урахуванням часу впливу фактора 1 2 3 4 5 6 7 2.1 Хімічний фактор, мг / м3 Підсумкова оцінка фактора 2.2 Біологічний фактор: 2.2.1 шкідливі речовини біологічної природи, кл / м3 2.2.2 група патогенності мікроорганізмів Підсумкова оцінка фактора: 2.3 пилу, аерозолі, мг / м3 Підсумкова оцінка фактора 2.4 Шум, д БА, дБ 2.5 Інфразвук 2.6 Ультразвук 2.7 Вібрація загальна, дБ 2.8 Вібрація локальна, дБ 2.9 Електромагнітні поля і неіонізуючі випромінювання Підсумкова оцінка фактора 2.10 Іонізуюче випромінювання Підсумкова оцінка фактора 2.11 Мікроклімат: 2.11.1 температура повітря, о С 2.11.2 відносна вологість,% 2.11.3 швидкість руху повітря, м / с 2.11.4 теплове випромінювання, Вт / м2 2.11.5 робота на відкритому повітрі, в неопалюваному приміщенні, в холодильних камерах Підсумкова оцінка фактора 2.12 Освітленість Підсумкова оцінка фактора 2.13 Аероіонізація Підсумкова оцінка фактора

Оцінку проводив (посада, ПІБ, підпис, дата)

Пункт 3. Результати оцінки тяжкості трудового процесу

Показники тяжкості трудового процесу Номер і дата затвердження протоколу вимірювань і (або) досліджень Нормативне значення показника Фактичне значення показника Клас (ступінь) умов праці 1 2 3 4 5 3.1 Фізична динамічне навантаження, кгм: 3.1.1 регіональна навантаження при переміщенні вантажу на відстань до 1 м 3.1.2 загальне навантаження при переміщенні вантажу на відстань: від 1 до 5 м Більше 5 м 3.2 Маса що піднімається і переміщуваного вантажу вручну, кг: 3.2.1 підйом і переміщення тяжкості при чергуванні з іншою роботою 3.2.2 підйом і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни 3.2.3 сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години зміни: з робочої поверхні з підлоги 3.3 Стереотипні робочі рухи, кількість за зміну: 3.3.1 при локальній навантаженні 3.3.2 при регіональній навантаженні 3.4 Статична навантаження, кг (сили) х з: 3.4.1 однією рукою 3.4.2 двома руками 3.4.3 за участю м'язів корпуса, ніг 3.5 Робоча поза 3.6 Нахили корпусу 3.7 Переміщення в просторі, обумовлені технологічним процесом, км: 3.7.1 по горизонталі 3.7.2 по вертикалі Підсумкова оцінка тяжкості трудового процесу

Оцінку проводив (посада, ПІБ, підпис, дата)

Показники напруженості трудового процесу Характеристика показників відповідно до гігієнічних критеріями Клас (ступінь) умов праці 1 2 3 4.1 Інтелектуальні навантаження 4.1.1 Зміст роботи 4.1.2 Сприйняття сигналів (інформації) та їх оцінка 4.1.3 Розподіл функцій за ступенем складності завдання 4.1. 4 Характер виконуваної роботи 4.2 Сенсорні навантаження 4.2.1 Тривалість зосередженого спостереження (в% від часу зміни) 4.2.2 Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи 4.2.3 Число виробничих об'єктів од новременно спостереження 4.2.4 Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м) в мм при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) 4.2.5 Робота з оптичними приладами (мікроскопи, лупи тощо .) при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) 4.2.6 спостереження за екранами відеотерміналів (годин на зміну): при буквено-цифровому типі відображення інформації при графічному типі відображення 4.2.7 Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття р ечі або диференційованих сигналів) 4.2.8 Навантаження на голосовий апарат (сумарна кількість годин, наговорювати на тиждень) 4.3 Емоційні навантаження 4.3.1 Ступінь відповідальності за результат власної діяльності. Значимість помилок 4.3.2 Ступінь ризику для власного життя 4.3.3 Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб 4.4 Монотонність навантажень 4.4.1 Число елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в багато разів повторюваних операціях 4.4.2 Тривалість виконання простих виробничих завдань або повторюваних операцій, з 4.4.3 Монотонність виробничої обстановки (час пасивного спостереження за ходом техпроцесу в% від часу зміни) 4.5 Режим роботи 4.5.1 Сменность роботи Підсумкова оцінка напруженості праце ого процесу

Оцінку проводив (посада, ПІБ, підпис, дата)

Пункт 5. Показники оцінки умов праці на робочому місці

Фактор Клас умов праці оптимальний допустимий Шкідливий Небезпечний (екстремальний) 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 Хімічний 5.2 Біологічний 5.3 Пилу, аерозолі 5.4 Шум 5.5 Інфразвук 5.6 Ультразвук 5.7 Вібрація загальна 5.8 Вібрація локальна 5.9 Електромагнітні поля і неіонізуюче випромінювання 5.10 Іонізуюче випромінювання 5.11. Мікроклімат 5.12 Освітлення 5.13. Аероіонізація 5.14 Важкість праці 5.15 Напруженість праці 5.16 Загальна оцінка умов праці

6.1 Загальна оцінка умов праці (вказати клас умов праці)

6.2 Право на наступні види компенсацій:

пенсія за віком за роботу з особливими умовами праці (вказати: список № 1, список 2) списками не передбачено, право на пенсію не підтверджено результатами атестації);

додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (вказати кількість календарних днів)

скорочена тривалість робочого часу за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (вказати кількість годин)

доплата за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (вказати відсоток доплат)

6.3 Голова атестаційної комісії (підпис, И.О.Фамилия, дата)

6.4 Члени атестаційної комісії: (підпис, И.О.Фамилия, дата)

6.5 З результатами атестації ознайомлені: (підпис, И.О.Фамилия працівника, дата)

Новости