Стаття 9. Класифікація доходів бюджету

 1. Стаття 9. Класифікація доходів бюджету ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ | СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО...
 2. Стаття 9. Класифікація доходів бюджету

Стаття 9. Класифікація доходів бюджету

ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ  |  СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ | СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО

коментар:

Згідно п. 23 ч. 1 ст. 2 БК України, доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).

Відповідно, класифікація доходів бюджету - це єдине систематизоване групування доходів бюджету відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.


Згідно коментованою статтею доходи бюджету класифіковані за чотирма групами (розділами):

1) Податкові надходження;

2) Неподаткові надходження;

3) Доходи від операцій з капіталом;

4) Трансферти.

У БК України містяться визначення трьох із зазначених груп доходів, за винятком операцій з капіталом. Визначивши в частині першій складові класифікації доходів бюджету, в наступних частинах (по логіці законодавця) здійснюється їх тезове визначення, що і входить в зміст частин 2 - 4 статті 9 Кодексу, але з'ясувавши, що такі податкові надходження, неподаткові надходження, трансферти, незрозуміло з змісту статті, відноситься до доходів від операцій з капіталом.

У частині 2 статті 9 Кодексу визначено, що податковими надходженнями визнаються встановлені податковими законами України загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві подати і збори (обов'язкові платежі). Треба враховувати, що поняття "податкових надходжень" не характерно податкового законодавства (де використовуються категорії "податкова система", "система оподаткування", "податки", "збори" та ін.) І застосовується виключно в Бюджетному кодексі. Вичерпний перелік загальнодержавних податків і зборів та місцевих податків і зборів встановлено Законом України "Про систему оподаткування" (статті 14, 15), а вже справляння кожного окремого податку або збору здійснюється відповідно до окремого Закону України або Декрету Кабінету Міністрів. Це відноситься до загальнодержавних податків і зборів (стаття 14 Закону України "Про систему оподаткування"). Дещо інша ситуація характеризує місцеві податки і збори. Статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" встановлено вичерпний перелік подібних платежів, механізми яких деталізовані у відповідних статтях Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", а застосування кожного місцевого податку або збору здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Згідно з розділом I бюджетної класифікації "Класифікація доходів бюджету" в податкових надходжень віднесені:

а) податки на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості (прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств);

б) податки на власність (періодичні податки на чисту вартість майна, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів);

в) збори за спеціальне використання природних ресурсів (збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, збір за спеціальне використання водних ресурсів; платежі за користування надрами, збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плата за землю; плата за використання інших природних ресурсів);

г) внутрішні податки на товари та послуги (податок на додану вартість; акцизний збір з вироблених в Україні товарів; акцизний збір з ввезених на територію України товарів; податки на окремі категорії послуг, плата за ліцензії на окремі види господарської діяльності, плата за торговий патент )

д) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне і вивізне мито, кошти, отримані за вчинення консульських дій, інші надходження);

е) інші податки (місцеві податки і збори, плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон податки, не віднесені до інших категорій; фіксований сільськогосподарський податок; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства).


До неподаткових надходжень належать:

а) доходи від власності та підприємницької діяльності (надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України; надходження від грошово-речових лотерей; надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів; дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств ; рентна плата, інші надходження; надходження коштів, отриманих від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за компенсаційні сертифікати; надходження коштів від відшкодування збитків сільськогосподарського податку йственного і лісогосподарського виробництва);

б) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу (плата за утримання дітей в школах-інтернатах, плата за утримання вихованців шкіл, профтехучилищ соціальної реабілітації, плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ, плата за оренду цілісних майнових комплексів і іншого майна; державне мито, митні збори; єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України);

в) надходження від штрафів та фінансових санкцій (суми, стягнені з осіб, винних за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; перерахування підприємцями частини вартості виробленої нестандартної продукції за дозволом на тимчасове невиконання вимог відповідних стандартів; адміністративні штрафи та інші санкції; надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки);

г) інші неподаткові надходження (грошових сум різниці в ціні на природний газ; відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці; пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та невиконання зобов'язань, доходи від операцій з кредитування та надання гарантій; власні надходження бюджетних установ, плата за послуги, що надаються бюджетними установами, інші джерела власних надходжень бюджетних установ, додаткові збори на оплату пенсій);

Доходи від операцій з капіталом складаються шляхом акумуляції:

а) надходження від продажу основного капіталу (кошти від реалізації безхозного майна, скарбів і т. п .; надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; надходження від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, що знаходиться в комунальній власності);

б) надходження від реалізації державних запасів товарів (матеріальних цінностей державного резерву та розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву)

в) надходжень від продажу землі і нематеріальних активів;

г) податок на фінансові операції та операції з капіталом.

Трансферти визначаються Кодексом як кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. Треба враховувати, що трансферти в Україні існують в двох формах: дотація вирівнювання та субвенції (стаття 2 Кодексу). Дотація вирівнювання представляється як міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує, тоді як субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції. Принципова різниця між дотації і субвенції полягає в цілі використання: в дотації цього немає, при наданні субвенції чітко визначені цілі використання наданих коштів. Тому, навряд чи можна характеризувати субвенцію, як кошти, виділені на безповоротній основі (стаття 9 Кодексу), вони повертаються в разі нецільового використання.

До складу офіційних трансфертів бюджетної класифікації віднесені:

а) офіційні трансферти від органів державного управління (кошти, що надходять з інших бюджетів; дотації; субвенції);

б) кошти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях; гранти; дари);

в) з іншої частини бюджету (із загального фонду бюджету до бюджету розвитку).

Дана стаття Бюджетного кодексу, закладаючи основи бюджетної класифікації, яка закріплює відповідним розділом вичерпний перелік бюджетних доходів, частково уточнюється статтею 29 Бюджетного кодексу стосовно доходів Державного бюджету України, а також статтями 64, 66, 68 і 69 БК щодо місцевих бюджетів.

На нашому інформаційно-аналітичному веб-порталі Ви маєте безпосередній можливістю знайти все, що необхідно для ефективного вирішення Вашої проблеми: заготовки процесуальних документів, приклади судової практики, словник правових термінів, комментированное вітчизняне  законодавство  , Всі необхідні нормативні  акти  і контактні всіх органів і установ України На нашому інформаційно-аналітичному веб-порталі Ви маєте безпосередній можливістю знайти все, що необхідно для ефективного вирішення Вашої проблеми: заготовки процесуальних документів, приклади судової практики, словник правових термінів, комментированное вітчизняне законодавство , Всі необхідні нормативні акти і контактні всіх органів і установ України.

Інформаційний веб-портал ТОВ «Право України» надає прекрасну можливість Вам - використовувати кваліфіковану юридичну консультацію - юридична консультація онлайн від наших компетентних юристів. Отже, якщо у Вас утворилася проблема правового характеру, і Вам потрібна ефективна допомога юриста онлайн - заповніть форму питання . Ми докладемо максимум зусиль, для того щоб Ваші права і свободи були гарантовано забезпечені!

Стаття 9. Класифікація доходів бюджету

ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ  |  СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ | СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО

коментар:

Згідно п. 23 ч. 1 ст. 2 БК України, доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).

Відповідно, класифікація доходів бюджету - це єдине систематизоване групування доходів бюджету відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.


Згідно коментованою статтею доходи бюджету класифіковані за чотирма групами (розділами):

1) Податкові надходження;

2) Неподаткові надходження;

3) Доходи від операцій з капіталом;

4) Трансферти.

У БК України містяться визначення трьох із зазначених груп доходів, за винятком операцій з капіталом. Визначивши в частині першій складові класифікації доходів бюджету, в наступних частинах (по логіці законодавця) здійснюється їх тезове визначення, що і входить в зміст частин 2 - 4 статті 9 Кодексу, але з'ясувавши, що такі податкові надходження, неподаткові надходження, трансферти, незрозуміло з змісту статті, відноситься до доходів від операцій з капіталом.

У частині 2 статті 9 Кодексу визначено, що податковими надходженнями визнаються встановлені податковими законами України загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві подати і збори (обов'язкові платежі). Треба враховувати, що поняття "податкових надходжень" не характерно податкового законодавства (де використовуються категорії "податкова система", "система оподаткування", "податки", "збори" та ін.) І застосовується виключно в Бюджетному кодексі. Вичерпний перелік загальнодержавних податків і зборів та місцевих податків і зборів встановлено Законом України "Про систему оподаткування" (статті 14, 15), а вже справляння кожного окремого податку або збору здійснюється відповідно до окремого Закону України або Декрету Кабінету Міністрів. Це відноситься до загальнодержавних податків і зборів (стаття 14 Закону України "Про систему оподаткування"). Дещо інша ситуація характеризує місцеві податки і збори. Статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" встановлено вичерпний перелік подібних платежів, механізми яких деталізовані у відповідних статтях Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", а застосування кожного місцевого податку або збору здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Згідно з розділом I бюджетної класифікації "Класифікація доходів бюджету" в податкових надходжень віднесені:

а) податки на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості (прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств);

б) податки на власність (періодичні податки на чисту вартість майна, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів);

в) збори за спеціальне використання природних ресурсів (збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, збір за спеціальне використання водних ресурсів; платежі за користування надрами, збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плата за землю; плата за використання інших природних ресурсів);

г) внутрішні податки на товари та послуги (податок на додану вартість; акцизний збір з вироблених в Україні товарів; акцизний збір з ввезених на територію України товарів; податки на окремі категорії послуг, плата за ліцензії на окремі види господарської діяльності, плата за торговий патент )

д) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне і вивізне мито, кошти, отримані за вчинення консульських дій, інші надходження);

е) інші податки (місцеві податки і збори, плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон податки, не віднесені до інших категорій; фіксований сільськогосподарський податок; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства).


До неподаткових надходжень належать:

а) доходи від власності та підприємницької діяльності (надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України; надходження від грошово-речових лотерей; надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів; дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств ; рентна плата, інші надходження; надходження коштів, отриманих від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за компенсаційні сертифікати; надходження коштів від відшкодування збитків сільськогосподарського податку йственного і лісогосподарського виробництва);

б) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу (плата за утримання дітей в школах-інтернатах, плата за утримання вихованців шкіл, профтехучилищ соціальної реабілітації, плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ, плата за оренду цілісних майнових комплексів і іншого майна; державне мито, митні збори; єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України);

в) надходження від штрафів та фінансових санкцій (суми, стягнені з осіб, винних за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; перерахування підприємцями частини вартості виробленої нестандартної продукції за дозволом на тимчасове невиконання вимог відповідних стандартів; адміністративні штрафи та інші санкції; надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки);

г) інші неподаткові надходження (грошових сум різниці в ціні на природний газ; відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці; пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та невиконання зобов'язань, доходи від операцій з кредитування та надання гарантій; власні надходження бюджетних установ, плата за послуги, що надаються бюджетними установами, інші джерела власних надходжень бюджетних установ, додаткові збори на оплату пенсій);

Доходи від операцій з капіталом складаються шляхом акумуляції:

а) надходження від продажу основного капіталу (кошти від реалізації безхозного майна, скарбів і т. п .; надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; надходження від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, що знаходиться в комунальній власності);

б) надходження від реалізації державних запасів товарів (матеріальних цінностей державного резерву та розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву)

в) надходжень від продажу землі і нематеріальних активів;

г) податок на фінансові операції та операції з капіталом.

Трансферти визначаються Кодексом як кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. Треба враховувати, що трансферти в Україні існують в двох формах: дотація вирівнювання та субвенції (стаття 2 Кодексу). Дотація вирівнювання представляється як міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує, тоді як субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції. Принципова різниця між дотації і субвенції полягає в цілі використання: в дотації цього немає, при наданні субвенції чітко визначені цілі використання наданих коштів. Тому, навряд чи можна характеризувати субвенцію, як кошти, виділені на безповоротній основі (стаття 9 Кодексу), вони повертаються в разі нецільового використання.

До складу офіційних трансфертів бюджетної класифікації віднесені:

а) офіційні трансферти від органів державного управління (кошти, що надходять з інших бюджетів; дотації; субвенції);

б) кошти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях; гранти; дари);

в) з іншої частини бюджету (із загального фонду бюджету до бюджету розвитку).

Дана стаття Бюджетного кодексу, закладаючи основи бюджетної класифікації, яка закріплює відповідним розділом вичерпний перелік бюджетних доходів, частково уточнюється статтею 29 Бюджетного кодексу стосовно доходів Державного бюджету України, а також статтями 64, 66, 68 і 69 БК щодо місцевих бюджетів.

На нашому інформаційно-аналітичному веб-порталі Ви маєте безпосередній можливістю знайти все, що необхідно для ефективного вирішення Вашої проблеми: заготовки процесуальних документів, приклади судової практики, словник правових термінів, комментированное вітчизняне  законодавство  , Всі необхідні нормативні  акти  і контактні всіх органів і установ України На нашому інформаційно-аналітичному веб-порталі Ви маєте безпосередній можливістю знайти все, що необхідно для ефективного вирішення Вашої проблеми: заготовки процесуальних документів, приклади судової практики, словник правових термінів, комментированное вітчизняне законодавство , Всі необхідні нормативні акти і контактні всіх органів і установ України.

Інформаційний веб-портал ТОВ «Право України» надає прекрасну можливість Вам - використовувати кваліфіковану юридичну консультацію - юридична консультація онлайн від наших компетентних юристів. Отже, якщо у Вас утворилася проблема правового характеру, і Вам потрібна ефективна допомога юриста онлайн - заповніть форму питання . Ми докладемо максимум зусиль, для того щоб Ваші права і свободи були гарантовано забезпечені!

Стаття 9. Класифікація доходів бюджету

ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ  |  СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ | СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО

коментар:

Згідно п. 23 ч. 1 ст. 2 БК України, доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).

Відповідно, класифікація доходів бюджету - це єдине систематизоване групування доходів бюджету відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.


Згідно коментованою статтею доходи бюджету класифіковані за чотирма групами (розділами):

1) Податкові надходження;

2) Неподаткові надходження;

3) Доходи від операцій з капіталом;

4) Трансферти.

У БК України містяться визначення трьох із зазначених груп доходів, за винятком операцій з капіталом. Визначивши в частині першій складові класифікації доходів бюджету, в наступних частинах (по логіці законодавця) здійснюється їх тезове визначення, що і входить в зміст частин 2 - 4 статті 9 Кодексу, але з'ясувавши, що такі податкові надходження, неподаткові надходження, трансферти, незрозуміло з змісту статті, відноситься до доходів від операцій з капіталом.

У частині 2 статті 9 Кодексу визначено, що податковими надходженнями визнаються встановлені податковими законами України загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві подати і збори (обов'язкові платежі). Треба враховувати, що поняття "податкових надходжень" не характерно податкового законодавства (де використовуються категорії "податкова система", "система оподаткування", "податки", "збори" та ін.) І застосовується виключно в Бюджетному кодексі. Вичерпний перелік загальнодержавних податків і зборів та місцевих податків і зборів встановлено Законом України "Про систему оподаткування" (статті 14, 15), а вже справляння кожного окремого податку або збору здійснюється відповідно до окремого Закону України або Декрету Кабінету Міністрів. Це відноситься до загальнодержавних податків і зборів (стаття 14 Закону України "Про систему оподаткування"). Дещо інша ситуація характеризує місцеві податки і збори. Статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" встановлено вичерпний перелік подібних платежів, механізми яких деталізовані у відповідних статтях Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", а застосування кожного місцевого податку або збору здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Згідно з розділом I бюджетної класифікації "Класифікація доходів бюджету" в податкових надходжень віднесені:

а) податки на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості (прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств);

б) податки на власність (періодичні податки на чисту вартість майна, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів);

в) збори за спеціальне використання природних ресурсів (збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, збір за спеціальне використання водних ресурсів; платежі за користування надрами, збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плата за землю; плата за використання інших природних ресурсів);

г) внутрішні податки на товари та послуги (податок на додану вартість; акцизний збір з вироблених в Україні товарів; акцизний збір з ввезених на територію України товарів; податки на окремі категорії послуг, плата за ліцензії на окремі види господарської діяльності, плата за торговий патент )

д) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне і вивізне мито, кошти, отримані за вчинення консульських дій, інші надходження);

е) інші податки (місцеві податки і збори, плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон податки, не віднесені до інших категорій; фіксований сільськогосподарський податок; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства).


До неподаткових надходжень належать:

а) доходи від власності та підприємницької діяльності (надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України; надходження від грошово-речових лотерей; надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів; дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств ; рентна плата, інші надходження; надходження коштів, отриманих від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за компенсаційні сертифікати; надходження коштів від відшкодування збитків сільськогосподарського податку йственного і лісогосподарського виробництва);

б) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу (плата за утримання дітей в школах-інтернатах, плата за утримання вихованців шкіл, профтехучилищ соціальної реабілітації, плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ, плата за оренду цілісних майнових комплексів і іншого майна; державне мито, митні збори; єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України);

в) надходження від штрафів та фінансових санкцій (суми, стягнені з осіб, винних за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; перерахування підприємцями частини вартості виробленої нестандартної продукції за дозволом на тимчасове невиконання вимог відповідних стандартів; адміністративні штрафи та інші санкції; надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки);

г) інші неподаткові надходження (грошових сум різниці в ціні на природний газ; відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці; пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та невиконання зобов'язань, доходи від операцій з кредитування та надання гарантій; власні надходження бюджетних установ, плата за послуги, що надаються бюджетними установами, інші джерела власних надходжень бюджетних установ, додаткові збори на оплату пенсій);

Доходи від операцій з капіталом складаються шляхом акумуляції:

а) надходження від продажу основного капіталу (кошти від реалізації безхозного майна, скарбів і т. п .; надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; надходження від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, що знаходиться в комунальній власності);

б) надходження від реалізації державних запасів товарів (матеріальних цінностей державного резерву та розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву)

в) надходжень від продажу землі і нематеріальних активів;

г) податок на фінансові операції та операції з капіталом.

Трансферти визначаються Кодексом як кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. Треба враховувати, що трансферти в Україні існують в двох формах: дотація вирівнювання та субвенції (стаття 2 Кодексу). Дотація вирівнювання представляється як міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує, тоді як субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції. Принципова різниця між дотації і субвенції полягає в цілі використання: в дотації цього немає, при наданні субвенції чітко визначені цілі використання наданих коштів. Тому, навряд чи можна характеризувати субвенцію, як кошти, виділені на безповоротній основі (стаття 9 Кодексу), вони повертаються в разі нецільового використання.

До складу офіційних трансфертів бюджетної класифікації віднесені:

а) офіційні трансферти від органів державного управління (кошти, що надходять з інших бюджетів; дотації; субвенції);

б) кошти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях; гранти; дари);

в) з іншої частини бюджету (із загального фонду бюджету до бюджету розвитку).

Дана стаття Бюджетного кодексу, закладаючи основи бюджетної класифікації, яка закріплює відповідним розділом вичерпний перелік бюджетних доходів, частково уточнюється статтею 29 Бюджетного кодексу стосовно доходів Державного бюджету України, а також статтями 64, 66, 68 і 69 БК щодо місцевих бюджетів.

На нашому інформаційно-аналітичному веб-порталі Ви маєте безпосередній можливістю знайти все, що необхідно для ефективного вирішення Вашої проблеми: заготовки процесуальних документів, приклади судової практики, словник правових термінів, комментированное вітчизняне  законодавство  , Всі необхідні нормативні  акти  і контактні всіх органів і установ України На нашому інформаційно-аналітичному веб-порталі Ви маєте безпосередній можливістю знайти все, що необхідно для ефективного вирішення Вашої проблеми: заготовки процесуальних документів, приклади судової практики, словник правових термінів, комментированное вітчизняне законодавство , Всі необхідні нормативні акти і контактні всіх органів і установ України.

Інформаційний веб-портал ТОВ «Право України» надає прекрасну можливість Вам - використовувати кваліфіковану юридичну консультацію - юридична консультація онлайн від наших компетентних юристів. Отже, якщо у Вас утворилася проблема правового характеру, і Вам потрібна ефективна допомога юриста онлайн - заповніть форму питання . Ми докладемо максимум зусиль, для того щоб Ваші права і свободи були гарантовано забезпечені!

Новости