Вербицька М. В. Forward. Англійська мова для 9 класу. ДПА (ОГЕ)

Вербицька М. В. Forward. Англійська мова для 9 класу. ДПА (ОГЕ)

ДПА (ОГЕ). Розділ 1. Завдання з аудіювання

Завдання 1
1. Ви два рази почуєте чотири коротких діалогу, позначених буквами А, В, С, D. Встановіть відповідність між діалогами і місцями, де вони відбуваються: до кожного діалогу підберіть відповідне місце дії, позначене цифрами. Використовуйте кожне місце дії зі списку 1-5 тільки один раз. У завданні є одне зайве місце дії. Запишіть в таблицю обрані цифри під відповідними буквами.
С - 1. In a restaurant - в ресторані
A - 2. In a shop - в магазині
D - 3. At the hospital - в лікарні
В - 4. At an airport - в аеропорту
Extra - 5. At a railway station - на вокзалі

завдання 2
2. Ви два рази почуєте п'ять висловлювань, позначених буквами А, В, С, D, Е. Установіть відповідність між висловлюваннями і твердженнями з наступного списку: до кожного вислову підберіть відповідне твердження, позначене цифрами. Використовуйте кожне твердження зі списку 1-6 тільки один раз. У завданні є одне зайве твердження. Запишіть в таблицю обрані цифри під відповідними буквами.

Extra - 1. The speaker believes people are generally satisfied with the weather. - Хто говорить вважає, що люди в цілому задоволені погодою.
В - 2. The speaker says this season can bring unpleasant weather. - Хто говорить каже, що цю пору року може принести неприємну погоду.
Е - 3. The speaker thinks people should not depend on the weather. - Хто говорить вважає, що люди не повинні залежати від погодних умов.
З - 4. The speaker admires nature's beauty in any weather. - Хто говорить захоплюється красою природи в будь-яку погоду.
D - 5. The speaker thinks people often discuss the weather. - Хто говорить вважає, що люди часто обговорюють погоду.
А - 6. The speaker says the weather is various and changeable. - Хто говорить каже, що погода різноманітна і мінлива.

завдання 3-8
Ви почуєте розмову двох підлітків. У завданнях 3-8 в полі відповіді запишіть одну цифру, яка відповідає номеру правильної відповіді. Ви почуєте запис двічі.

3. What is TRUE about Ben? - Що можна сказати про Бена?
2) It's his first boat trip. - Це його перша поїздка на човні.

4. How many people can travel on the boat? - Скільки людей може подорожувати на човні?
3) About 100. - Близько 100.

5. Where do Ben and Alice choose to sit? - Де Бен і Еліс вирішили сидіти?
1) Upper deck. - Верхня палуба.

6. What is the weather like? - Яка погода?
1) Nice. - Хороша.

7. How long will the trip last? - Як довго триватиме поїздка?
2) Two hours. - дві години.

8. What are Ben and Alice's plans for lunch? - Які плани у Бена і Еліс на обід?
1) They have not decided yet. - Вони ще не вирішили.

ДПА (ОГЕ). Розділ 2. Завдання з читання

завдання 9
Прочитайте тексти і встановіть відповідність між текстами і їх заголовками: до кожного тексту, позначеному буквами А-G, підберіть відповідний заголовок, позначений цифрами 1-8. Використовуйте кожну цифру тільки один раз. У завданні є один зайвий заголовок. Запишіть в таблицю обрані цифри під відповідними буквами.

A-1. Different kinds of memories - Різні види пам'яті
C-2. Memory and language - Пам'ять і мова
E-3. More complex than an image - Більш складні, ніж зображення
G-4. Devices instead of memory - Пристрої замість пам'яті
Extra-5. Memory and time - Пам'ять і час
F-6. Scientific background - Наукове обгрунтування
B-7. Learning from the great - Вчимося у великих
D-8. Building memories - Побудова спогадів

A) Some people have good memories and can easily learn quite long poems by heart. But they forget them almost as quickly as they learn them. There are other people who can only remember things when they have said them many times, but when they know them they do not forget them. So it's hard to judge if you have a good or bad memory, it depends on your aim. In some cases, you need to learn and then forget, in others you need to know something for a lifetime.

У деяких людей хороша пам'ять і вони можуть легко вчити досить довгі вірші напам'ять. Але вони забувають їх майже так само швидко, як вони вчать їх. Є й інші люди, які можуть запам'ятовувати речі тільки тоді, коли вони проговорили їх багато разів, але, коли вони знають їх, вони їх не забувають. Так що важко судити, хороша чи погана у вас пам'ять, це залежить від вашої мети. У деяких випадках, вам потрібно дізнатися, а потім забути, а в інших ви повинні знати, що щось на все життя.

В) Charles Dickens, the famous English author, said that he could walk down any long street in London and then tell you the name of every shop he had passed. Many famous people had wonderful memories. Some of them could recite their poems or books by heart, some of them were good at remembering the smallest details of the place they saw only once. We can learn from them reading about their lives and learning their secrets.

Чарльз Діккенс, відомий англійський письменник, казав, що він міг ходити по будь довгій вулиці в Лондоні, а потім розповісти вам назву кожного магазину, який він пройшов. Багато відомих людей мали чудову пам'ять. Деякі з них могли читати свої вірші або книги напам'ять, деякі з них добре запам'ятовували найдрібніші деталі місця, яке вони бачили тільки один раз. Ми можемо вчитися у них, читаючи про їх життя і дізнаючись їх секрети.

С) A good memory is a great help in learning a language. Everybody learns their own language by remembering what they hear when they are small children, and some children who live abroad with their parents seem to learn two languages ​​almost as easily as one. At school, however, it is not so easy to learn a second language, because students have so little time for it and they are busy with other subjects as well. So repetition is very important when you learn a language.

Гарна пам'ять є великою підмогою у вивченні мови. Кожен вчить свою власну мову, запам'ятовуючи, що вони чують, коли вони маленькі діти, а деякі діти, які живуть за кордоном зі своїми батьками, здається, вчать дві мови майже так само легко, як один. У школі, проте, не так легко вивчити другу мову, тому що учні мають так мало часу для нього, і вони також зайняті іншими предметами. Так що повторення дуже важливо, коли ви вчите мову.

D) The best way for most of us to remember things is to join them in our mind with something which we know already or which we easily remember because we have a picture of it in our mind. That is why it is better to learn words in sentences, not by themselves; or to see, or do, or feel what a word means when we first use it. Such connections are easier built in our minds, and they make something like chains which are stronger than single words.

Кращий спосіб запам'ятовувати речі для більшості з нас, з'єднати їх в нашій свідомості з чимось, що ми вже знаємо або що легко запам'ятати, тому що ми маємо зображення цього в нашій свідомості. Саме тому краще вчити слова в пропозиціях, а не самі по собі; або побачити, чи зробити, або відчути, що означає слово, коли ми вперше його використовуємо. Такі сполуки легше будуються в наших умах, і вони створюють щось на зразок ланцюгів, які сильніше, ніж окремі слова.

E) The human mind is rather like a camera, but it takes photographs not only of what we see but also of what we feel, hear, smell and taste. When we take a real photograph with a camera, there is much to do before the photograph is finished and ready to be shown to our friends. In the same way, there is much work to be done before we can make a picture remain forever in the mind. Memory is the diary that we all carry about with us, but you have to work on it and train it.

Людський розум швидше схожий на камеру, але вона фотографує не тільки те, що ми бачимо, а й те, що ми відчуваємо, чуємо, запах і смак. Коли ми робимо реальну фотографію камерою, потрібно багато чого зробити до того, як фотографія буде закінчена і готова, щоб показати нашим друзям. Таким же чином, багато роботи належить зробити, перш ніж ми зможемо змусити картинку назавжди залишитися в свідомості. Пам'ять є щоденником, який ми всі носимо з собою, але ви повинні працювати над ним і тренувати його.

F) In psychology, memory is the process in which information is encoded, stored, and retrieved. Encoding allows information to reach our senses. In this first stage, we must change the information so that we may put the memory into the encoding process. Storage is the second memory stage or process. Finally, the third process is the retrieval of information that we have stored. We must locate it and return it to our consciousness.

У психології, пам'ять це процес, в якому інформація закодована, зберігаються і витягується. Кодування інформації дозволяє досягти наших почуттів. На цьому першому етапі ми повинні змінити інформацію, щоб ми могли поставити пам'ять в процес кодування. Зберігання є другим етапом пам'яті або процесом. Нарешті, третій процес - вилучення інформації, яку ми зберігаємо. Ми повинні знайти її і повернути її нашій свідомості.

G) Lots of people now think that having a good memory is not so important nowadays as there are numerous gadgets that can substitute it. If you do not want to forget about a thing, you can use an electronic organizer or an application on your cell phone. Memory sticks keep necessary files for you. However these gadgets can let you down, so it's worth developing your memory after all. Anyway, it's memory that makes a human a human.

Багато людей тепер думають, що мати хорошу пам'ять не настільки важливо в наш час, оскільки існує безліч гаджетів, які можуть замінити її. Якщо ви не хочете забути про речі, ви можете використовувати електронний органайзер або додаток на своєму мобільному телефоні. Карти пам'яті збережуть необхідні файли для вас. Однак ці пристрої можуть вести вас вниз (тобто до деградації особистості), так що варто розвивати свою пам'ять в кінці кінців. У всякому разі, саме пам'ять робить людину людиною.

завдання 10-17
Прочитайте текст. Визначте, які з наведених тверджень 10-17 відповідають змісту тексту (1 - True), які не відповідають (2 - False) і про що в тексті не сказано, тобто на основі тексту не можна дати ні позитивного, ні негативної відповіді (3 - Not stated). В поле відповіді запишіть одну цифру, яка відповідає номеру правильної відповіді.

Glamping
When you mention camping at a party or among your relatives and friends, people around do not seem to be feeling enthusiastic about it.
If you mention glamping, everybody's eyebrows rise. Few of us know very much about this modern trend, but it's becoming fashionable little by little.
Glamping is upscale camping in which a tent large enough to walk through replaces the pup tent, bedding takes the place of the sleeping bag, a nice rug covers the plastic floor. In short, it's more comfortable, civilized camping. People have turned their attention to it because it's more comfortable yet it has all the advantages of being closer to nature. If you go camping, forget the shower and comfy slippers in the morning. When you go glamping, you can enjoy all those things.
Comfort is really important if you plan to spend a week or more out there, in the wild. As you probably have already understood, glamping is a word made out of 'camping' and 'glamorous'.
(Уривок з тексту)

Глемпінг (від слів glamour та camping) - туризм класу люкс: з носіями, дизайнерськими рюкзаками

При згадці кемпінгу на вечірці або серед ваших родичів і друзів, навколо вас, здається, люди не будуть відчувати себе в захваті від цього.
При згадці глемпінга, брови у всіх піднімаються. Мало хто з нас знає дуже багато про цю сучасної тенденції, але це стає модно потроху.
Глемпінг - це висококласний кемпінг, в якому намет досить велика, щоб гуляти в ній, замінюємо маленький намет, постільна білизна займає місце спального мішка, хороший килим покриває пластикова підлога. Коротше кажучи, це більш зручний, цивілізований кемпінг. Люди звернули свою увагу на це, тому що це більш зручно, але все ж це має всі переваги бути ближче до природи. Якщо ви відправляєтеся в похід, забудьте про душу і зручних капцях вранці. Коли ви йдете в глемпінг, ви можете користуватися всіма цими речами.
Комфорт дуже важливий, якщо ви плануєте провести тиждень або більше там, в дикій природі. Як ви напевно вже зрозуміли, глемпінг це слово, складене зі слів «кемпінг» і «гламурний».
Отже, що може бути необхідно, якщо ви хочете перетворити свій табір в глемп? Перш за все, вам буде потрібна досить великий намет, щоб ходити вертикально весь шлях до кінця. Не забудьте пару маленьких стільців для намету - один на внутрішній стороні, а інший зовні недалеко від головних дверей. Ви також можете захотіти комерційні гумові кухонні килимки для екстер'єру біля входу в намет. Вони також зручні для підлоги кухні або біля столу для пікніка. Якщо вони у вас є, то це усуває або, принаймні, значно зменшує проблеми, пов'язані з брудом в місцях з високою відвідуваністю або в разі дощу.
Мати душ це мрія будь-якого туриста. У глемпінге душова кабіна не матиме підлогу (невеликий пластиковий килимок, щоб покрити землю, щоб уникнути проблем, бруду і трави) і буде виготовлений з легкого поліетилену. Щоб завершити душ вам буде потрібна вода. Досвідчені мандрівники кажуть, резервуар з ручним насосом працює просто відмінно. Для того щоб нагріти бак вам знадобиться пропановий нагрівальний стенд. Ця душова система не розкішна у всіх відносинах, але, врешті-решт, вона дозволяє приймати душ і мити і обполіскувати волосся. З деякою економією, вам буде потрібно від 5 до 10 літрів води на людину.
Потім виникає проблема постільної білизни. Глемпінг означає, що ви потрапляєте в ліжко і вибираєтеся з неї, чи не повзаючи на руках і колінах, так що поставте ліжко на підставку. Візьміть свої простирадла, ковдри та подушки. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваш табір був гламурним, купите «ліжко в сумці» - вони йдуть з антиалергенним ватним ковдрою і наволочками. Ви могли б також піти на такі варіанти, як надувний матрац або пінний матрац.
Решта буде повністю вашим вибором. Ви можете захотіти додаткові внутрішні або зовнішні килимові покриття або охолоджувачі, щоб тримати велику кількість блоків льоду (добре в жаркий літній день!) Або ліхтарі з дистанційним управлінням, табірна кухня, скатертини для столу для пікніка. Одне можна сказати точно - вам, безумовно, потрібен невеликий причіп, щоб тягнути все це! Насолоджуйтесь глемпінгом!

10. Not many people know about glamping. - Чи не багато людей знають про глемпінге.
1) True

11. Glamping means camping in style and comfort. - Глемпінг означає кемпінг в стилі і комфорті.
1) True

12. For glamping you do not have to have a large tent. - Для глемпінга ви не повинні мати великий намет.
2) False

13. When people go camping it often rains. - Коли люди йдуть в похід часто йдуть дощі.
3) Not stated

14. A glamping shower is still primitive. - Душ глемпінга як і раніше примітивний.
1) True

15. For glamping a sleeping bag is enough. - Для глемпінга досить спального мішка.
2) False

16. There's a strict list of things necessary for glamping. - Є дуже строгий список речей, які необхідні для глемпінга.
2) False

17. Many people have already turned their camps into glamps. - Багато людей вже перетворили свої кемпінги в глемпінгі.
3) Not stated

ДПА (ОГЕ). Розділ 3. Завдання з граматики і лексиці

завдання 18-26
Прочитайте наведений нижче текст. Перетворіть слова, надруковані великими літерами в кінці рядків, позначених номерами 18-26, так, щоб вони граматично відповідали змісту тексту. Заповніть пропуски отриманими словами. Кожен пропуск відповідає окремим завданням 18-26.

Rubber
Today, we all know what rubber is. Rubber boots, car tyres, balloons and other toys for 18) children, pencil erasers (also called rubbers) - to name just a few things made of rubber.
When we press a piece of rubber, we change its shape. As soon as we stop 19) pressing, the rubber springs back to its original shape; we therefore say that rubber is elastic. It's the most important quality of rubber.
For a very long time Europeans 20) had not known about rubber. In +1492, Columbus sailed from Spain and discovered America. One of the many strange things which he and his men saw in America was a game played with rubber balls. They noticed that the rubber balls bounced much 21) better than the balls that they had used in their own country. When they sailed home, they told their friends about the balls made from the gum of a tree.
Hundreds of years had passed before rubber was used in Europe and other parts of the world. Small pieces of rubber 22) were brought to Europe. People who liked to collect strange things kept 23) them. However, no one thought that rubber 24) could be useful.
Then an artist 25) found out that rubber would rub out pencil marks. That is how it came to be called 'rubber'. Rubber trees grow only in countries where it is very hot and very damp. 26) These countries are near the equator; so it was in the countries near the equator that people went out to hunt for the rubber trees. The men who were hunting for rubber trees found them growing wild in South America, in Central America, and in West Africa.

Гума
Сьогодні ми всі знаємо, що таке гума. Гумові чоботи, автомобільні шини, повітряні кулі та інші іграшки для дітей, олівцеві гумки (також звані гумки) - і це тільки кілька речей з гуми.
Коли ми стискаємо шматок гуми, ми змінюємо його форму. Як тільки ми перестаємо стискати, гума повертається назад до своєї первісної форми; тому ми говоримо, що гума є еластичною. Це найважливіша якість гуми.
Протягом дуже довгого часу європейці не знав про гумі. У 1492 році Колумб відплив з Іспанії і відкрив Америку. Одна з багатьох дивних речей, які він і його люди побачили в Америці, була гра з гумовими м'ячами. Вони помітили, що гумові м'ячі відскакували набагато краще, ніж м'ячі, які вони використовували в своїй власній країні. Коли вони припливли додому, вони розповідали своїм друзям про м'ячах, зроблених з камеді (застиглий сік) дерева.
Пройшли сотні років, перш ніж гума стала використовуватися в Європі та інших частинах світу. Невеликі шматки гуми були доставлені в Європу. Люди, які любили збирати дивні речі зберігали їх. Проте, ніхто не думав, що гума може бути корисною.
Потім художник виявив, що гума могла прати олівець. Тобто, так це стало називатися «гумка». Каучукові дерева ростуть тільки в тих країнах, де дуже жарко і дуже сиро. Ці країни знаходяться поблизу екватора; так що це в країнах поблизу екватора люди вийшли на полювання за каучуковими деревами. Люди, які полювали за каучуковими деревами, знайшли їх дикорослими в Південній Америці, в Центральній Америці, і в Західній Африці.

завдання 27-32
Прочитайте наведений нижче текст. Перетворіть слова, надруковані великими літерами в кінці рядків, позначених номерами 27-32, так, щоб вони граматично і лексично відповідали змісту тексту. Заповніть пропуски отриманими словами. Кожен пропуск відповідає окремим завданням 27-32.

The Great Fire of London
The London of the middle of the 17th century was a city of narrow streets. There was little light and air. Rubbish lay piled up in dark comers. It is no wonder that 27) illnesses were common.
The greatest epidemic broke out in 1665. It was a sad time for London. The streets were empty, shops were closed and there were few boats on the Thames.
The 28) following year the Great Fire took place. The summer had been dry, and the fire spread quickly. This was a 29) really terrible fire.
The fire burned for five days and destroyed the greater part of the city. But it did the city good, as it cleared away the old wooden houses and 30) dirty, narrow streets.
Sir Christopher Wren, the famous architect of that day, took part in rebuilding the city. The greater part of it had been of wood, but after the fire wider streets and brick houses were built. The old church of St. Paul was among the 31) buildings destroyed by the fire. Sir Christopher Wren lies buried under the roof of his own great work. These words in Latin are written on his grave, '32) Reader, if you want to see his monument, look around. '

Велика пожежа в Лондоні
Лондон середини 17-го століття БУВ містом вузьких вулиць. Було немного світла и Повітря. Сміття лежав Складення в темних кутках. Тож не дивно, что хвороби були Звичайно явіщем.
Найбільша епідемія спалахнула в 1665 году. Це Було Сумне годину для Лондона. Вулиці були порожні, магазини були закриті, и Було кілька човнів на Темзі.
У наступному році стався Велика пожежа. Літо було сухим, і вогонь швидко поширився. Це був дійсно страшна пожежа.
Вогонь горів протягом п'яти днів і знищив більшу частину міста. Але він зробив місто краще, так як він прибрав старі дерев'яні будинки і брудні, вузькі вулиці.
Сер Крістофер Рен, відомий архітектор того часу, взяв участь у відновленні міста. Велика частина його була з дерева, але після пожежі були побудовані широкі вулиці і цегляні будинки. Стара церква Святого Павла був серед будівель, зруйнованих пожежею. Сер Крістофер Рен був похований під дахом свого великого творіння. Ці слова на латині написані на його могилі, «Читач, якщо ви хочете побачити його пам'ятник, озирніться».

ДПА (Оге). Розділ 4. Завдання з листа

Для відповіді на завдання 33 використовуйте окремий аркуш. При виконанні завдання 33 особливу увагу зверніть на те, що Ваші відповіді будуть оцінюватися тільки по записах, зроблених на окремому чистому аркуші. Ніякі записи чернетки не враховуватимуться експертом. Зверніть увагу такоже на необходимость Дотримання зазначеним ОБСЯГИ листи. Листи недостатнього ОБСЯГИ, а такоже частина тексту листа, что перевіщує необхідній ОБСЯГИ, що не оцінюються.

завдання 33
You have 30 minutes to do this task. - У вас є 30 хвилин, щоб виконати це завдання.
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Sally. - Ти отримав листа від свого англомовного друга по листуванню, Саллі.

... At school we are doing projects about how young people spend free time in different countries, and of course I've chosen Russia to write about. I hope you can help me here. ...
What do you and your friends do during your free time? What are the most popular hobbies of Russian teenagers, in your opinion? What kinds of entertainment do you prefer and why? ...

... У школі ми робимо проекти про те, як молоді люди проводять вільний час в різних країнах, і, звичайно, я вибрала Росію, щоб написати про неї. Я сподіваюся, що ти можеш допомогти мені тут. ...
Що ти і твої друзі роблять у вільний час? Які найбільш популярні захоплення російських підлітків, на твою думку? Які розваги ти віддаєш перевагу і чому? ...

Write her a letter and answer her 3 questions. - Напиши їй листа, і відповісти на 3 її питання.
Write 100-120 words. Remember the rules of letter writing. - Напиши 100-120 слів. Пам'ятай правила листи.

ДПА (Оге). Розділ 5. Завдання по говорінню

Task 1. You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then be ready to read it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes for reading aloud. - Завдання 1. Ви збираєтеся читати текст вголос. У вас є 1,5 хвилини, щоб прочитати текст мовчки, а потім бути готовим читати його вголос. Пам'ятайте, що у вас не буде більше 2-х хвилин для читання вголос.

The New Forest National Park is one of the main rural holiday destinations in the south of England. About eight million visitors come here every year to enjoy a breath of fresh air, often after spending hours in traffic jams. The name of the New Forest is misleading, because much of this region's woodland was cleared long before the Normans came. Some wooded areas still remain, and visitors can enjoy watching wildlife there. The region has ten campsites, all of them closed between October and Easter. However, all the year round there are lots of activities to join in and visitor attractions to explore. The whole family will enjoy food events, shows, fairs and guided walks.

Національний парк Нью-Форест є одним з головних сільських місць відпочинку на півдні Англії. Близько восьми мільйонів відвідувачів приїжджають сюди щороку, щоб насолодитися ковтком свіжого повітря, часто після того, як витратили годинник в пробках. Назва Нью-Форест вводить в оману, тому що велика частина лісових масивів цього регіону була очищена задовго до того, як прийшли нормани. Деякі лісисті райони як і раніше залишаються, і відвідувачі можуть насолоджуватися переглядом дикої природи там. Область має десять кемпінгів, всі вони закриті з жовтня до Великодня. Проте, цілий рік є багато заходів, до яких можна приєднатися і туристичних визначних пам'яток, щоб досліджувати. Вся сім'я отримає задоволення від харчових заходів, шоу, ярмарок і піших екскурсій з гідом.

Task 2. You are going to take part in a telephone survey . You have to answer six questions. Give full answers to the questions. - Ви збираєтеся взяти участь в телефонному опитуванні. Ви повинні відповісти на шість запитань. Дайте повні відповіді на питання.

Remember that you have 40 seconds to answer each question. - Пам'ятайте, що у вас є 40 секунд, щоб відповісти на кожне питання.

Electronic assistant: Hello! It's the electronic assistant of the Healthy Food Club. We kindly ask you to take part in our survey. We need to find out how people feel about healthy eating in our region. Please answer six questions. The survey is anonymous - you do not have to give your name. So, let's get started. - Доброго дня! Це електронний помічник Клубу здорового харчування. Просимо Вас взяти участь в нашому опитуванні. Нам потрібно з'ясувати, як люди ставляться до здорового харчування в нашому регіоні. Прохання відповісти на шість запитань. Опитування є анонімним - ви не повинні називати своє ім'я. Отже, давайте почнемо.

Electronic assistant: How old are you? - Скільки вам років?
Student: I am fifteen years old. - Мені п'ятнадцять років.
Electronic assistant: What kind of lunch do you have at school? - Який обід у вас в школі?
Student: I usually have a chop with potatoes, pizza and tea. - У мене зазвичай відбивна з картоплею, піца і чай.
Electronic assistant: How many times a week do you eat fast food? - Скільки разів на тиждень ви їсте фаст-фуд?
Student: I sometimes eat fast food with my friends at the weekends. - Я іноді їм фаст-фуд з друзями по вихідних.
Electronic assistant: What is your favourite food? - Яка ваша улюблена їжа?
Student: My favourite food is fried chicken, fruit salad and milk shake. - Моя улюблена їжа смажена курка, фруктовий салат і молочний коктейль.
Electronic assistant: Why do you think it is important to eat healthy food? - Чому ви думаєте, що це важливо їсти здорову їжу?
Student: You must eat healthy food to keep fit, be strong and healthy. - Ви повинні їсти здорову їжу, щоб підтримувати хорошу фізичну форму, бути сильним і здоровим.
Electronic assistant: What would you advise a person who wants to eat healthy food? - Що б ви порадили людині, яка хоче їсти здорову їжу?
Student: Eat more fruit and vegetables and drink more water. Avoid eating fast food. - Їжте більше фруктів і овочів, і пийте більше води. Уникайте вживання фаст-фуду.
Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your cooperation. - Це кінець опитування. Велике спасибі за співпрацю.

Task 3. You are going to give a talk about reading . You will have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes. - Ви збираєтеся дати говорити про читання. Вам доведеться почати через 1,5 хвилини і говорити не більше ніж 2 хвилини.

Remember to say - Не забудьте сказати:
• why people like reading books - чому люди люблять читання книг
• why reading books is less popular today than it was in the past - чому читання книги менш популярні сьогодні, ніж це було в минулому
• what was your favourite book when you were in primary school - яка була ваша улюблена книга, коли ви були в початковій школі
You have to talk continuously. - Ви повинні говорити постійно (без пауз)

3. What is TRUE about Ben?
Що можна сказати про Бена?
4. How many people can travel on the boat?
Скільки людей може подорожувати на човні?
Де Бен і Еліс вирішили сидіти?
6. What is the weather like?
Яка погода?
7. How long will the trip last?
Як довго триватиме поїздка?
8. What are Ben and Alice's plans for lunch?
Новости