Оформлення таблиць та рисунків для публікації ВАК

  1. Оформлення малюнків і ілюстрацій
  2. Оформлення малюнків по ГОСТ зразок
  3. Оформлення таблиць по ГОСТ
  4. оформлення додатків

Багато публікацій наукових статей ВАК містять ілюстрації і таблиці, які повинні бути оформлені за вимогами ГОСТ.

Оформлення малюнків і ілюстрацій

Ілюстрації розміщуються в тексті по мірі необхідності для пояснення тексту. Вони можуть розташовуватися як в самому тексті, відразу після тексту, до якого вони належать, або в кінці. Ілюстрації повинні відповідати регламентам ЕСКД і СПДС. Ілюстрації нумеруються наскрізною нумерацією арабськими цифрами. Виняток становлять ілюстрації, розміщені в додатках. У цьому випадку застосовується окрема нумерація арабськими цифрами для ілюстрацій додатки з додаванням позначення цього додатка. Наприклад, - Малюнок В-2.

Можна ілюстрації нумерувати в рамках розділу. При цьому її номер включає в себе номер розділу і номер самої ілюстрації в розділі. Приклад, - Рисунок 3.2.

У разі необхідності ілюстрації можуть мати пояснення, утворюючи, так званий, підрисунковий текст. Спочатку йде пояснювальний текст до малюнка, потім сам малюнок з нумерацією та його найменування.

Оформлення малюнків по ГОСТ зразок

На малюнку 1 зображена схема роботи двигуна внутрішнього згоряння.

На всі ілюстрації в документі в обов'язковому порядку повинні бути дані посилання в тексті із зазначенням порядкового номера.

Ілюстрації у вигляді креслень, графіків, схем, діаграм, розміщені в статті представляються окремими графічними зображеннями і файлами електронних документів.

Оформлення таблиць по ГОСТ

Для кращої наочності і зручності порівняння даних застосовуються таблиці. Назва таблиці слід поміщати зверху таблиці. Воно повинно бути точним, коротким і відображати зміст таблиці. У таблиці, як правило, оформляється цифровий матеріал статті. Класична форма таблиці приведена на рис.2.

Малюнок 2 - форма таблиці

Нумерація таблиць проводиться за тими ж правилами, що і нумерація ілюстрацій. Тільки замість напису Малюнок 1 або Малюнок В-1, буде написано Таблиця 1 або Таблиця C-1. У тексті повинні бути посилання на всі таблиці. На засланні треба писати «Таблиця» із зазначенням її порядкового номера.

Держстандарт вимагає, щоб Заголовки таблиць були однаковими. Позначення, які наводяться в заголовках граф таблиці необхідно пояснювати в тексті або у що наводиться графічному матеріалі. Шрифти в таблиці необхідно набирати на одиницю менше, ніж шрифт основного тексту. Якщо необхідно зробити вставку або форматувати таблицю, то слід використовувати інструменти меню "Таблиці" Microsoft Word. А все фізичні величини, що вживаються в тексті, повинні бути виражені відповідно до ГОСТ 8.417-2002 "Одиниці фізичних величин" в Міжнародній системі одиниць (СІ).

Таблицю слід розташовувати після абзацу, в якому вона вперше згадується, з зазначенням посилання. Залежно від розмірів таблицю можна розміщувати на наступній сторінці або взагалі перенести її в додаток до основного тексту. Якщо таблиця не вміщується повністю на сторінці, то решта переноситься на наступну сторінку, а горизонтальна лінія обмежує таблицю знизу не проводиться під частиною її, яка залишилася на попередній сторінці.

Перш, ніж опублікувати статтю ВАК з таблицями, слід проконсультуватися з редакцією журналу на предмет наявності в ньому технічної можливості виготовлення вклейок для таблиць мають багато колонок (граф), які не поміщаються на повному розвороті журнального формату.

Якщо в тексті наводиться невеликий за обсягом цифровий матеріал, то може бути немає сенсу оформляти його у вигляді таблиці, а доцільніше дати його в тексті, розташувавши цифрові дані в формі колонок. наприклад:

Можна привести оптимальні розміри досліджуваних об'єктів:

довжина ............. 5 м

ширина .......... 2 м

висота ......... 1,5 м

товщина ...... 0,4 м

Правила оформлення посилань на запозичені ілюстрації та таблиці принципово нічим не відрізняються від бібліографічних посилань. У тексті нижче ілюстрації або таблиці в квадратних дужках вказується або порядковий номер джерела із зазначенням сторінки або дається посилання на додаток із зазначенням номера джерела в цьому додатку і номера сторінки.

оформлення додатків

Додатки бувають двох видів: інформаційні та обов'язкові. Інформаційні додатки можуть носити довідковий і рекомендований характер.

Вимоги редакції журналів ВАК У тексті обов'язково даються посилання на кожну з програм. А самі додатки розташовуються в порядку черговості посилань на них в тексті. Виняток становить Додаток «Бібліографія», яке завжди слід останнім.

Кожна програма починається на новій сторінці із зазначенням його назви і під ним в дужках позначають «обов'язкове», якщо воно обов'язкове і «рекомендований» або «довідкове», їли воно інформаційне. це вимоги редакції журналів ВАК .

Додатки позначаються російськими або латинськими великими буквами, які слідують за його назвою і мають наскрізну нумерацію сторінок з усім текстом.
Документи, які містяться в додатку, позначаються його великою літерою і мають свій номер в цьому додатку. Якщо є зміст тексту, то в ньому обов'язково вказуються всі додатки з їх номерами і заголовками.

Новости