Документи для роботи № 16 :: Положення про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби України

Документи для роботи № 16 (19.4.2004)
Контролюючі органи та аудит

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Затверджено наказом ДПАУ від 27. 02.2004 р №112 Зареєстровано в Мін'юсті України 25. 03.2004 р за №366 / 8965

Дивись коментар

ПО СУТІ. Питання, порушені у зверненнях, розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця з дня їх реєстрації в податкових органах. Скарги платників податків при оскарженні ними в адміністративному порядку податкових повідомлень про суми податкових зобов'язань, постанов про накладення адміністративних стягнень та рішень щодо визначення податковими органами сум податкових зобов'язань цим положенням не регулюються. Особливу увагу податкові органи звертатимуть на повторні і колективні скарги, а також скарги громадян на податкові органи до вищих та центральних органів державної влади, редакцій газет і журналів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 40 Конституції України та на підставі Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення ", Регламенту роботи державної податкової адміністрації України, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2002 р №88, і Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби, затвердженої наказом вик м ДПА України від 01.07.98 р №315.

1.2. Громадяни можуть звертатися до ОДПС із зауваженнями і пропозиціями щодо діяльності державних податкових органів, заявою про сприяння реалізації своїх прав і законних інтересів чи скаргою на їх порушення.

1.3. У роботі з письмовими та усними зверненнями громадян слід забезпечувати кваліфіковане, неупереджене, об'єктивне і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання таких порушень надалі.

1.4. Всі звернення громадян, що надходять в ОДПС, підлягають обов'язковій класифікації за встановленими статтею 3 Закону України "Про звернення громадян" видами: пропозиції, заяви і скарги. Подальший розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян проводиться з урахуванням особливостей їх розгляду, встановлених статтями 14, 15 і 16 згаданого Закону.

1.5. Звернення - це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Вимоги до форми звернення

Звернення повинно містити:

прізвище, ім'я та по батькові громадянина;

місце проживання громадянина;

суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги);

повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;

надруковано або написано від руки розбірливо і чітко.

Письмові звернення - це викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, надіслані поштою або передані громадянином особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Усні звернення - це викладені в усній формі пропозиції, заяви, скарги, записані посадовою особою ДПА України під час особистого прийому.

Звернення може бути:

індивідуальне - звернення, подане окремою особою;

колективне - звернення, подане групою осіб.

Анонімне звернення - письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

Повторне звернення - викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, зауваження винятково з тих питань, які вже були порушені громадянином у попередньому зверненні і на які громадянин отримав відповідь (по суті) від ОДПС та при цьому відсутні нові дані чи факти, що вимагають додаткової перевірки.

Дублетних звернення - пропозиції, заяви і скарги одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, спрямовані за адресами різним адресатам і надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня або інших установ, організацій, підприємств, ЗМІ за належністю до ОДПС для їх вирішення по суті, якщо останніми вже отримані звернення відповідного змісту.

2. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

2.1. Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються, і порушені в них питання, по можливості, вирішуються посадовими особами ОДПС під час особистого прийому громадян, який проводиться згідно із затвердженим графіком. Порядок особистого прийому громадян посадовими особами ОДПС та графік особистого прийому громадян визначаються і затверджуються керівниками ОДПС. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляють письмово або усно, за бажанням громадянина.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то вони розглядаються в тому ж порядку, що і при письмовому зверненні.

2.2. Письмові звернення, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Письмові звернення громадян підлягають обов'язковому первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції ОДПС та призначення за ними конкретного виконавця.

2.3. Звернення може бути подано особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне) чи надіслано поштою. Громадянин може подати звернення також через уповноважену на це іншу особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Колективні звернення розглядаються в тому ж порядку, що і письмові звернення.

2.4. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних податкових органів особисто.

2.5. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, порушених у зверненнях ветеранів війни та праці, інвалідів та інших непрацездатних осіб, а також осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки.

2.6. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в строк не пізніше ніж через десять днів з дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян". Копія такого звернення залишається у веденні того органу або установи, до яких звернувся заявник.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою ОДПС, воно в термін, що не перевищує п'яти днів, повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Рішення про визнання звернення необґрунтованим приймає посадова особа, яка прийняла резолюцію про виконання конкретного звернення.

Чи не розглядаються і повторні звернення до одного й того ж органу від одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше питання вирішено по суті, а також ті скарги, які подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян ", та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

2.7. Повторними вважаються звернення, в яких:

2.7.1. Оскаржувалося рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло в ОДПС.

2.7.2. Повідомляється про несвоєчасний розгляд питань попереднього звернення, якщо з моменту надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь громадянинові не надавався.

2.7.3. Не вирішено по суті або вирішене не в повному обсязі питання, порушене в попередньому зверненні.

2.8. Керівник ОДПС зобов'язаний ретельно розібратися в причинах повторного звернення громадянина. Якщо воно викликано порушенням установленого порядку розгляду, то до посадових осіб, які допустили порушення прав громадянина, вживаються відповідні заходи реагування.

Невирішення порушених у зверненні громадянина обґрунтованих питань, що відносяться до компетенції ОДПС, посадової чи службової особи, що призвело до повторного звернення або звернення до органу вищого рівня, має глибоко аналізуватися і, в разі виявлення ознак тяганини, формалізму та бюрократизму, мати наслідком неминуче залучення відповідних осіб до встановленої законом відповідальності.

2.9. Якщо в черговому зверненні громадянин (поряд з питаннями, які вже розглядалися і на які було надано вичерпну відповідь або за якими прийнято відповідне рішення) звертається з іншими питаннями, новими фактами, то звернення не вважається повторним і розглядається ОДПС в установленому порядку.

2.10. Посадові особи ОДПС при розгляді звернень громадян зобов'язані уважно вникати в їх суть, при необхідності вимагати у виконавців матеріали їх перевірки, направляти працівників на місця для перевірки викладених у зверненні обставин, приймати інших заходів щодо об'єктивного вирішення поставлених автором звернення питань, з'ясовувати і усувати причини та умови, що змушують громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

2.11. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень ОДПС, воно в термін не більш як 5 днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

Якщо порушені у зверненні питання частково належать до повноважень ОДПС, - відповідь з питань у межах компетенції ОДПС надається громадянину в установленому порядку, а з решти питань, що підлягають вирішенню в інших органах державної влади або місцевого самоврядування, при наданні відповіді на звернення роз'яснюється порядок вирішення цих питань.

2.12. Органи державної податкової служби та посадові особи ОДПС розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.

3. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТУПИЛИ ВІД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ, ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ

3.1. Відповідно до статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України" депутатський запит - це вимога народного депутата України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та місцевого самоврядуванню, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, дати офіційне роз'яснення з питань, відне сенним до їх компетенції. Орган чи посадова особа, до яких звернувся заявник, зобов'язані дати офіційну відповідь не пізніше ніж у 15-денний термін або в інший термін, встановлений Верховною Радою України.

Відповідь на депутатський запит направляється Голові Верховної Ради України і внесла його депутату.

3.2. Відповідно до статті 16 Закону України "Про статус народного депутата України" депутатське звернення - це викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до посадових осіб державних органів, керівників підприємств, установ і організацій, здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що належать до їх компетенції. Депутатське звернення є обов'язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресовано, протягом не більше 10 днів з моменту отримання.

3.3. Звернення громадян, що надійшли з листами народних депутатів України, розглядаються в загальному порядку відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Повідомлення народних депутатів України про результат розгляду такого звернення здійснюється в 10-денний строк з дня надходження до ОДПС. Якщо в депутатському зверненні міститься прохання повідомити тільки заявника, тоді відповідь народному депутату не надається.

3.4. У разі неможливості розгляду у визначений термін звернень громадян, що надійшли до ОДПС України від народних депутатів України, в обов'язковому порядку виконавець до закінчення 10-денного терміну повідомляє народного депутата і громадянина офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Термін розгляду звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації в ОДПС.

3.5. Якщо розгляд звернення з об'єктивних причин не може бути проведено у визначений термін, депутата повідомляють про це офіційним листом з викладенням мотивів продовження терміну розгляду.

Розгляд звернень та запитів народних депутатів України за зверненнями громадян береться під особливий контроль перших керівників органів ДПС. Про результати розгляду питань таких звернень і запитів керівник ОДПС повідомляє народному депутату.

Максимальний час розгляду депутатського запиту чи звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його отримання.

3.6. Запити та звернення депутатів місцевих рад, які надійшли до ОДПС, в інтересах громадян розглядаються протягом строків, встановлених відповідною статтею Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

4. РОЗГЛЯД СКАРГ ГРОМАДЯН

4.1. Положення не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, антимонопольним трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції у відповідності зі статтею 12 Закону України "Про звернення громадян".

4.2. Скарга на дії чи рішення ОДПС або посадової особи подається у порядку підлеглості вищому ОДПС або посадовій особі відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

4.3. Скарги платників податків при оскарженні ними в адміністративному порядку податкових повідомлень про суми податкових зобов'язань, постанов про накладення адміністративних стягнень та рішень щодо визначення податковими органами сум податкових зобов'язань розглядаються ОДПС згідно з Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України від 03.03.98 №93 (зі змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Ук ни 17 березня 1998 року за №176 / 2616.

4.4. Розгляд скарг громадян на дії працівників ОДПС проводиться в порядку, передбаченому цим Положенням.

4.5. За кожною скаргою, в якій громадяни порушують питання про наявність порушень або недоліків в роботі ОДПС або скаржаться на дії працівників ОДПС, проводиться ретельна перевірка викладених фактів органом державної податкової служби, до якого звернувся громадянин. За результатами перевірки надаються матеріали керівнику або його заступникам, в яких зазначається, підтвердились чи наведені відомості (факти) і які заходи вжиті для усунення виявлених порушень або недоліків та притягнення до відповідальності винних осіб.

Громадянину за підсумками розгляду надається письмова відповідь.

4.6. Рішення за розглядом скарги громадянина приймає керівник ОДПС (або його заступник), в провадженні якого перебуває скарга.

4.7. Посадова особа, визнавши скаргу підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити повноту і своєчасність розгляду скарги громадянина, а також прийняти рішення відповідно до чинного законодавства. Визнавши скаргу обґрунтованою, - негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадянина.

Рішення вищого органу ДПС щодо розгляду скарги в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено в суді в термін, передбачений законодавством України.

4.8. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим ОДПС або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються, а також не мають повноважень для їх розгляду або керівники яких приймали рішення по викладеним у зверненні доказам.

У разі необхідності підлеглому ОДПС може бути доручено проведення додаткової перевірки конкретних обставин чи відомостей (фактів), викладених у зверненні громадянина відповідно до чинного законодавства.

5. ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ТА НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

5.1. Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядаються і вирішуються у термін, що не перевищує одного місяця з дня їх реєстрації в ОДПС, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то керівник відповідного органу ДПС, його заступники відновлюють термін, необхідний для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду звернення може бути скорочено від встановленого терміну.

При цьом Загальний срок вирішенню вопросам, порушеннях у зверненні, що не может перевіщуваті сорока п'яти днів.

5.2. Звернення громадян, Які ма ють Встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

5.3. Звернення громадян, що надійшли до ОДПС від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, організацій, з редакцій газет, журналів, радіо, телебачення, розглядаються в місячний термін з дати реєстрації такого звернення в ОДПС.

5.4. Початком терміну розгляду звернення вважається день надходження та реєстрації в ОДПС, а закінченням - день направлення відповіді заявнику на його звернення.

5.5. За зверненнями громадян, за якими неможливо закінчити перевірку і прийняти в установлений строк рішення, виконавець не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення даного терміну письмово доповідає посадовій особі, яким установлено контроль, і порушує питання про продовження терміну в межах, встановлених законодавством про звернення громадян .

Про продовження зазначених термінів своєчасно інформуються органи чи посадові особи, яких необхідно про це повідомляти, і громадяни.

5.6. Відповідь за результатами розгляду звернень громадян в обов'язковому порядку надається тим органом, який отримав ці звернення і до компетенції якого входить вирішення порушених у зверненнях питань, за підписом керівників або інших посадових осіб в межах своїх повноважень.

5.7. Звернення вважається розглянутим, якщо всі поставлені в ньому питання розглянуті, прийнято обґрунтоване рішення та вжиті необхідні заходи по його виконанню, а заявник повідомлений про результати перевірки звернення.

5.8. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, прийняті ОДПС для перевірки цього звернення. Якщо надавався усну відповідь, то складається відповідна довідка за погодженням з громадянином, яка долучається до матеріалів перевірки звернення, а копія її додається до контрольній картці при знятті з контролю.

5.9. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє і більше громадян) направляється тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана. У тексті необхідно вказувати загальну кількість громадян, що звернулися.

6. ОБЛІК І ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

6.1. Всі звернення громадян, що надійшли до ОДПС поштою або особисто подані громадянином, повинні прийматися і централізовано реєструватися діловодної службою ОДПС в день їх надходження в журналах реєстрації звернень громадян і на реєстраційно-контрольних картках.

6.2. Облік особистого прийому громадян здійснюється в журналі обліку особистого прийому громадян відповідною посадовою особою ОДПС, які здійснюють прийом і контроль за виконанням рішень, прийнятих під час особистого прийому, а також відповідальним працівником підрозділу по роботі зі зверненнями громадян ОДПС.

Журнал обліку особистого прийому громадян повинен бути прошитий, прошнурований, пронумерований, підписаний посадовою особою ОДПС та скріплений печаткою.

6.3. Письмові звернення, подані під час особистого прийому, також підлягають централізованій реєстрації надходження в журналах реєстрації звернень громадян і на реєстраційно-контрольних картках діловодної службою ОДПС.

6.4. Після розгляду звернень громадян керівництвом діловодна служба ОДПС:

вносить в контрольну картку резолюцію керівництва та встановлені терміни виконання доручень за зверненнями громадян;

забезпечує оперативне доведення звернень громадян (та їх копій) разом з контрольними картками до виконавців;

здійснює централізовану реєстрацію і відправлення вихідної кореспонденції.

6.5. Вхідна кореспонденція за зверненнями громадян, отримана структурним підрозділом до виконання, в обов'язковому порядку враховується в журналі обліку звернень громадян того ж структурного підрозділу ОДПС.

Облік звернень громадян у структурному підрозділі і доведення їх до безпосереднього виконавця здійснюється в день їх надходження (під розписку в журналі обліку).

6.6. У підрозділах роботи зі зверненнями громадян облік взятих на контроль письмових та усних звернень громадян ведеться в алфавітному порядку відповідальним працівником підрозділу по роботі зі зверненнями громадян.

6.7. Результати розгляду звернення заносяться до журналу обліку звернень громадян та контрольну картку, яка після підписання керівником структурного підрозділу надається до підрозділу по організації роботи зі зверненнями громадян разом з копією відповіді заявнику та копією звернення громадянина для зняття з контролю.

6.8. За результатами розгляду звернення громадянина на його адресу надається відповідь за підписом посадової особи ОДПС, по резолюції якого розглядалися викладені у зверненні відомості, а в разі його відсутності - посадової особи, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6.9. Після виконання доручень, визначених у резолюціях керівництва за зверненнями громадян, працівники підрозділу по організації роботи з розгляду звернень громадян приймають від виконавців контрольну картку, оформлену належним чином, разом з копією (копіями) відповідей, копією звернення громадянина, докладним записками та іншими документами, що підтверджують виконання в повному обсязі завдань щодо розгляду звернень громадян відповідно до резолюцій.

Зазначені документи (в разі виконання завдання в повному обсязі) служать підставою для зняття з контролю доручень, визначених за зверненнями громадян.

Контрольні доручення, визначені керівництвом за зверненнями громадян, знімаються з контролю тільки після того, як вжито заходів щодо вирішення всіх питань, порушених у зверненні, і заявнику та, в разі потреби, кореспондентові надано вичерпні письмові відповіді.

Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття на контроль.

6.10. Пропозиції, заяви і скарги, на які даються попередні (проміжні) відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань.

6.11. Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами визначається затвердженими керівниками організацій переліками документів і номенклатурами справ, що утворюються в процесі їх діяльності. Як правило, встановлюється п'ятирічний термін зберігання пропозицій, заяв, скарг і документів, пов'язаних з їх розглядом і вирішенням порушених питань.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

7.1. Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. До зазначених посадових осіб за неналежне виконання службових обов'язків з розгляду звернень громадян також можуть застосовуватися заходи дисциплінарного стягнення.

7.2. У разі задоволення скарги ОДПС або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, витрати на проїзд для розгляду скарги на вимогу відповідного органу і втрачений за цей час заробіток. Спори про Стягнення витрат розглядаються в судновому порядку.

7.3. Подача громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

8. УЗАГАЛЬНЕННЯ, АНАЛІЗ ПИСЬМОВИХ І УСНІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА їх розгляду

8.1. Письмові та усні звернення громадян, а також містяться в них критичні зауваження повинні систематично, але не менше одного разу на квартал узагальнюватися й аналізуватися з метою своєчасного виявлення причин, які призводять до порушення прав та інтересів громадян, вивчення громадської думки, вдосконалення роботи ОДПС в даному напрямку. Особливу увагу слід звернути на усунення причин, які є підставою для надходження повторних та колективних скарг, а також змушують громадян звертатися до вищих та центральних органів державної влади, редакції газет і журналів з питань, які можуть і повинні вирішуватися ОДПС на місцях.

8.2. Результати аналізу використовуються:

при перевірках роботи підвідомчих ОДПС (і є предметом розгляду на колегії та оперативних нарадах в ОДПС);

з метою підготовки та направлення до структурних підрозділів інформаційних оглядових листів за результатами проведеного аналізу стану роботи зі зверненнями громадян.

8.3. Керівник ОДПС організовує і здійснює контроль за роботою з питань розгляду звернень та прийому громадян особисто, через своїх заступників, керівників структурних підрозділів та працівників канцелярії.

8.4. Керівники структурних підрозділів ОДПС здійснюють безпосередній контроль за дотриманням чинного законодавства з питань розгляду звернень громадян і норм цього Положення.

8.5. При здійсненні контролю звертається увага на строки і повноту розгляду порушених питань, об'єктивність перевірки звернень, законність і обґрунтованість прийнятих за ними рішень, своєчасність їх виконання і направлення відповідей заявникам.

8.6. Стан роботи з питань звернень та прийому громадян в підвідомчих ОДПС перевіряється під час їх комплексних, тематичних і виїзних перевірок.

Під час перевірок слід всебічно вивчати організацію роботи з питань розгляду усних і письмових звернень громадян та проведення їх особистого прийому посадовими особами ОДПС, виявляти недоліки і надавати практичну допомогу щодо їх усунення. Результати перевірок відображаються в актах або довідках.

8.7. Стан роботи з розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому посадовими особами ОДПС, а також окремі заяви і скарги, при розгляді яких були допущені формалізм, байдужість і тяганина, при необхідності розглядаються на засіданні колегії, оперативній нараді із заслуховуванням керівників підлеглих ОДПС.

Директор Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи В. КОСАРЧУК

Щодо подання форм звітності платниками, які обрали спрощену систему оподаткування   Лист Пенсійний фонд от 26 Щодо подання форм звітності платниками, які обрали спрощену систему оподаткування
Лист Пенсійний фонд от 26.2.2004 № 1831/04
оподаткування
Пенсійний фонд пропонує компромісний варіант сплати нарахувань пенсійних внесків для платників єдиного податку. В нарахованих 32% враховується 42% від сплаченого єдиного податку. Платіжне доручення про сплату єдиного податку подається одночасно з ра ...
Коментар ДК ...

Про Про! Застосування вимог постанови правления національного банку України від 03.03.2015 р №160
Лист Національний банк від 12.3.2015 № 29-209 / 16284
№ 20 (18.5.2015) :: Контролюючі органи та аудит
Нацбанк роз'яснено деякі нюанси! Застосування вимог постанови КМУ
від 03.03.2015 р №160. ...

Про Перелік документів, что засвідчують особу, Які службовців підставою для Здійснення касових операцій   Лист Національний банк від 13 Про Перелік документів, что засвідчують особу, Які службовців підставою для Здійснення касових операцій
Лист Національний банк від 13.3.2015 № 50-03014 / 16550
№ 20 (18.5.2015) :: Контролюючі органи та аудит
Банк має право самостійно візначаті ПЕРЕЛІК офіційніх документів
клієнта, на підставі якіх, на его мнение, можна достовірно Встановити
всі необхідні Відомості, что вімагаються при заповненні касових документів. ...

Новости