1. Порядок формування чистого прибутку і показники прибутковості (рентабельності)

  1. 1. Порядок формування чистого прибутку і показники прибутковості (рентабельності) Прибуток - це дохід...
  2. 1. Порядок формування чистого прибутку і показники прибутковості (рентабельності)

1. Порядок формування чистого прибутку і показники прибутковості (рентабельності)

Прибуток - це дохід підприємця від вкладення капіталу. Вона являє собою винагороду за ризик підприємницької діяльності, що визначається як різниця між сукупним доходом і сукупними витратами, здійснюваними в процесі цієї діяльності.

Прибуток - це особливий відтворений ресурс комерційного підприємства, кінцевий результат бізнесу.

На розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, впливають всі податки, що сплачуються підприємством, незалежно від бази оподаткування. Але частина податкових платежів, таких, як наприклад відрахування нарахування на фонд заробітної плати, надають опосередкований вплив на чистий прибуток - через собівартість продукції і прибуток від реалізації - і є факторами другого порядку по відношенню до чистого прибутку. Інша частина податків, таких, як податок на майно, є прямими податками, які стягуються з різних об'єктів оподаткування. Розмір податкових відрахувань по кожному виду податків залежить від бази оподаткування і податкової ставки. Таким чином, зміна чистого прибутку під впливом податкових платежів складається з суми відхилень в результаті зміни податкової бази і зміни податкової ставки, взятої з протилежним знаком, т. Е .:

Чистий прибуток (збиток) є кінцевим фінансовим результатом, враховується на рахунку 99 "Прибутки і збитки" і формується таким чином:

Чистий прибуток (збиток) за звітний період = Прибуток (збиток) від продажів + Прибуток (збиток) від інших видів діяльності - Податок на прибуток - Санкції за порушення податкового законодавства

Показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємств як самостійних товаровиробників. Прибуток є головним показником ефективності роботи підприємства, джерелом його життєдіяльності. Зростання прибутку створює базу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного відтворення і задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Розраховують кілька показників прибутку.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - це балансовий прибуток (збиток). Балансовий прибуток є сумою прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутку (або збитку) від іншої реалізації, доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Розрахунок балансового прибутку можна представити таким чином:

ПБ = ПР + ПП + ПВН,

де ПБ - балансовий прибуток (збиток);
ПР - прибуток (або збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг);
ПП - то ж від іншої реалізації;
ПВН - доходи і витрати по позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) становить, як правило, найбільшу частину всієї балансового прибутку підприємства. Визначають її як різниця між виручкою від реалізації продукції за оптовими цінами підприємства (без ПДВ) і її повною собівартістю. Якщо собівартість продукції перевищує її вартість в оптових цінах, то результатом виробничої діяльності підприємства буде збиток.

Розрахунок прибутку від реалізації продукції може бути представлений у вигляді формули

ПР = ВД-Зпр-ПДВ,

де ВД - валовий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) в діючих оптових цінах;

Зпр - витрати на виробництво і реалізацію продукції (повна собівартість продукції);

ПДВ - податок на додану вартість.

У валовому доході знаходять вираз завершення виробничого циклу підприємства, повернення авансованих на виробництво коштів в готівку і початок нового їх обороту.

Валовий дохід характеризує також фінансові результати діяльності підприємства. На виробничих підприємствах виручка складається з сум, що надійшли в оплату продукції, робіт, послуг на рахунки підприємства в установах банків або безпосередньо в касу підприємства. Підприємствами торгівлі та громадського харчування валовий дохід від реалізації товарів визначається як різниця між продажною і купівельною вартістю реалізованих товарів. Для нехозрасчетних організацій валовий дохід - це дохід від господарської та іншої комерційної діяльності.

Витрати на виробництво (Зпр) реалізованої продукції (робіт, послуг) включають повну фактичну собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), тобто вартість сировини, витрати на оплату праці виробничих робітників, а також накладні витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва: на утримання управлінського персоналу, оренду, електроенергію, технічне обслуговування і поточний ремонт.

Прибуток (збиток) від іншої реалізації - це сальдо прибутку (збитків) від реалізації продукції (робіт, послуг) підсобних, допоміжних і обслуговуючих виробництв, невключается в обсяг реалізації основної товарної продукції. Тут же відображаються фінансові результати реалізації зайвих і невикористовуваних матеріальних цінностей. Вони визначаються як різниця між продажною (ринковою) ціною майна і первісною або залишковою вартістю майна, скоригованої на індекс інфляції.

Чистий прибуток (ПП) - це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. Вона визначається як різниця між оподатковуваного балансовим прибутком (ПБ ') і величиною податків з урахуванням пільг (Н'):

ПП = ПБ'-Н '.

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарської діяльності підприємства. Поряд з цією абсолютною оцінкою розраховують також і відносні показники ефективності господарювання - показники рентабельності (R).

Залежно від того, які показники використовуються в розрахунках, розрізняють кілька показників рентабельності. У чисельнику їх варто зазвичай одна з трьох величин: прибуток від реалізації (ПР), балансовий прибуток (ПБ) або чистий прибуток (ПП). У знаменнику - один з наступних показників: витрати на виробництво реалізованої продукції, виробничі фонди, валовий дохід, власний капітал та ін.

Саме таким чином розраховують наступні показники.

Рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості виробничих фондів:

Рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості виробничих фондів:

де ПФ - середня вартість виробничих фондів (основних і оборотних коштів).

Показник характеризує розмір прибутку на один карбованець вартості виробничих фондів.

Рентабельність основної діяльності - відношення прибутку від реалізації до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

Рентабельність основної діяльності - відношення прибутку від реалізації до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

Даний показник дозволяє судити, який прибуток дає кожен рубль виробничих витрат.

Рентабельність продукції - відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації в цілому (РП):

Величина Rпр показує, скільки прибутку дає кожен рубль вартості реалізованої продукції.

Рентабельність окремих виробів - відношення прибутку від реалізації продукції конкретного виду до виручки від її реалізації:

Рентабельність окремих виробів - відношення прибутку від реалізації продукції конкретного виду до виручки від її реалізації:

У країнах з ринковою економікою для характеристики рентабельності вкладень в діяльність того чи іншого виду розраховують рентабельність власного капіталу (Rс.к.) і рентабельність основного (авансованого) капіталу (Rо.к.):

):

де БН - середньорічна вартість вкладень в активи (визначається за даними річного балансу підприємства);
- СК середньорічна вартість власного капіталу (визначається також за даними річного балансу підприємства).

де БН - середньорічна вартість вкладень в активи (визначається за даними річного балансу підприємства);   - СК середньорічна вартість власного капіталу (визначається також за даними річного балансу підприємства)

1. Порядок формування чистого прибутку і показники прибутковості (рентабельності)


Прибуток - це дохід підприємця від вкладення капіталу. Вона являє собою винагороду за ризик підприємницької діяльності, що визначається як різниця між сукупним доходом і сукупними витратами, здійснюваними в процесі цієї діяльності.

Прибуток - це особливий відтворений ресурс комерційного підприємства, кінцевий результат бізнесу.

На розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, впливають всі податки, що сплачуються підприємством, незалежно від бази оподаткування. Але частина податкових платежів, таких, як наприклад відрахування нарахування на фонд заробітної плати, надають опосередкований вплив на чистий прибуток - через собівартість продукції і прибуток від реалізації - і є факторами другого порядку по відношенню до чистого прибутку. Інша частина податків, таких, як податок на майно, є прямими податками, які стягуються з різних об'єктів оподаткування. Розмір податкових відрахувань по кожному виду податків залежить від бази оподаткування і податкової ставки. Таким чином, зміна чистого прибутку під впливом податкових платежів складається з суми відхилень в результаті зміни податкової бази і зміни податкової ставки, взятої з протилежним знаком, т. Е .:

Чистий прибуток (збиток) є кінцевим фінансовим результатом, враховується на рахунку 99 "Прибутки і збитки" і формується таким чином:

Чистий прибуток (збиток) за звітний період = Прибуток (збиток) від продажів + Прибуток (збиток) від інших видів діяльності - Податок на прибуток - Санкції за порушення податкового законодавства

Показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємств як самостійних товаровиробників. Прибуток є головним показником ефективності роботи підприємства, джерелом його життєдіяльності. Зростання прибутку створює базу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного відтворення і задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Розраховують кілька показників прибутку.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - це балансовий прибуток (збиток). Балансовий прибуток є сумою прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутку (або збитку) від іншої реалізації, доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Розрахунок балансового прибутку можна представити таким чином:

ПБ = ПР + ПП + ПВН,

де ПБ - балансовий прибуток (збиток);
ПР - прибуток (або збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг);
ПП - то ж від іншої реалізації;
ПВН - доходи і витрати по позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) становить, як правило, найбільшу частину всієї балансового прибутку підприємства. Визначають її як різниця між виручкою від реалізації продукції за оптовими цінами підприємства (без ПДВ) і її повною собівартістю. Якщо собівартість продукції перевищує її вартість в оптових цінах, то результатом виробничої діяльності підприємства буде збиток.

Розрахунок прибутку від реалізації продукції може бути представлений у вигляді формули

ПР = ВД-Зпр-ПДВ,

де ВД - валовий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) в діючих оптових цінах;

Зпр - витрати на виробництво і реалізацію продукції (повна собівартість продукції);

ПДВ - податок на додану вартість.

У валовому доході знаходять вираз завершення виробничого циклу підприємства, повернення авансованих на виробництво коштів в готівку і початок нового їх обороту.

Валовий дохід характеризує також фінансові результати діяльності підприємства. На виробничих підприємствах виручка складається з сум, що надійшли в оплату продукції, робіт, послуг на рахунки підприємства в установах банків або безпосередньо в касу підприємства. Підприємствами торгівлі та громадського харчування валовий дохід від реалізації товарів визначається як різниця між продажною і купівельною вартістю реалізованих товарів. Для нехозрасчетних організацій валовий дохід - це дохід від господарської та іншої комерційної діяльності.

Витрати на виробництво (Зпр) реалізованої продукції (робіт, послуг) включають повну фактичну собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), тобто вартість сировини, витрати на оплату праці виробничих робітників, а також накладні витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва: на утримання управлінського персоналу, оренду, електроенергію, технічне обслуговування і поточний ремонт.

Прибуток (збиток) від іншої реалізації - це сальдо прибутку (збитків) від реалізації продукції (робіт, послуг) підсобних, допоміжних і обслуговуючих виробництв, невключается в обсяг реалізації основної товарної продукції. Тут же відображаються фінансові результати реалізації зайвих і невикористовуваних матеріальних цінностей. Вони визначаються як різниця між продажною (ринковою) ціною майна і первісною або залишковою вартістю майна, скоригованої на індекс інфляції.

Чистий прибуток (ПП) - це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. Вона визначається як різниця між оподатковуваного балансовим прибутком (ПБ ') і величиною податків з урахуванням пільг (Н'):

ПП = ПБ'-Н '.

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарської діяльності підприємства. Поряд з цією абсолютною оцінкою розраховують також і відносні показники ефективності господарювання - показники рентабельності (R).

Залежно від того, які показники використовуються в розрахунках, розрізняють кілька показників рентабельності. У чисельнику їх варто зазвичай одна з трьох величин: прибуток від реалізації (ПР), балансовий прибуток (ПБ) або чистий прибуток (ПП). У знаменнику - один з наступних показників: витрати на виробництво реалізованої продукції, виробничі фонди, валовий дохід, власний капітал та ін.

Саме таким чином розраховують наступні показники.

Рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості виробничих фондів:

Рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості виробничих фондів:

де ПФ - середня вартість виробничих фондів (основних і оборотних коштів).

Показник характеризує розмір прибутку на один карбованець вартості виробничих фондів.

Рентабельність основної діяльності - відношення прибутку від реалізації до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

Рентабельність основної діяльності - відношення прибутку від реалізації до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

Даний показник дозволяє судити, який прибуток дає кожен рубль виробничих витрат.

Рентабельність продукції - відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації в цілому (РП):

Величина Rпр показує, скільки прибутку дає кожен рубль вартості реалізованої продукції.

Рентабельність окремих виробів - відношення прибутку від реалізації продукції конкретного виду до виручки від її реалізації:

Рентабельність окремих виробів - відношення прибутку від реалізації продукції конкретного виду до виручки від її реалізації:

У країнах з ринковою економікою для характеристики рентабельності вкладень в діяльність того чи іншого виду розраховують рентабельність власного капіталу (Rс.к.) і рентабельність основного (авансованого) капіталу (Rо.к.):

):

де БН - середньорічна вартість вкладень в активи (визначається за даними річного балансу підприємства);
- СК середньорічна вартість власного капіталу (визначається також за даними річного балансу підприємства).

де БН - середньорічна вартість вкладень в активи (визначається за даними річного балансу підприємства);   - СК середньорічна вартість власного капіталу (визначається також за даними річного балансу підприємства)

1. Порядок формування чистого прибутку і показники прибутковості (рентабельності)


Прибуток - це дохід підприємця від вкладення капіталу. Вона являє собою винагороду за ризик підприємницької діяльності, що визначається як різниця між сукупним доходом і сукупними витратами, здійснюваними в процесі цієї діяльності.

Прибуток - це особливий відтворений ресурс комерційного підприємства, кінцевий результат бізнесу.

На розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, впливають всі податки, що сплачуються підприємством, незалежно від бази оподаткування. Але частина податкових платежів, таких, як наприклад відрахування нарахування на фонд заробітної плати, надають опосередкований вплив на чистий прибуток - через собівартість продукції і прибуток від реалізації - і є факторами другого порядку по відношенню до чистого прибутку. Інша частина податків, таких, як податок на майно, є прямими податками, які стягуються з різних об'єктів оподаткування. Розмір податкових відрахувань по кожному виду податків залежить від бази оподаткування і податкової ставки. Таким чином, зміна чистого прибутку під впливом податкових платежів складається з суми відхилень в результаті зміни податкової бази і зміни податкової ставки, взятої з протилежним знаком, т. Е .:

Чистий прибуток (збиток) є кінцевим фінансовим результатом, враховується на рахунку 99 "Прибутки і збитки" і формується таким чином:

Чистий прибуток (збиток) за звітний період = Прибуток (збиток) від продажів + Прибуток (збиток) від інших видів діяльності - Податок на прибуток - Санкції за порушення податкового законодавства

Показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємств як самостійних товаровиробників. Прибуток є головним показником ефективності роботи підприємства, джерелом його життєдіяльності. Зростання прибутку створює базу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного відтворення і задоволення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Розраховують кілька показників прибутку.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - це балансовий прибуток (збиток). Балансовий прибуток є сумою прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутку (або збитку) від іншої реалізації, доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Розрахунок балансового прибутку можна представити таким чином:

ПБ = ПР + ПП + ПВН,

де ПБ - балансовий прибуток (збиток);
ПР - прибуток (або збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг);
ПП - то ж від іншої реалізації;
ПВН - доходи і витрати по позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) становить, як правило, найбільшу частину всієї балансового прибутку підприємства. Визначають її як різниця між виручкою від реалізації продукції за оптовими цінами підприємства (без ПДВ) і її повною собівартістю. Якщо собівартість продукції перевищує її вартість в оптових цінах, то результатом виробничої діяльності підприємства буде збиток.

Розрахунок прибутку від реалізації продукції може бути представлений у вигляді формули

ПР = ВД-Зпр-ПДВ,

де ВД - валовий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) в діючих оптових цінах;

Зпр - витрати на виробництво і реалізацію продукції (повна собівартість продукції);

ПДВ - податок на додану вартість.

У валовому доході знаходять вираз завершення виробничого циклу підприємства, повернення авансованих на виробництво коштів в готівку і початок нового їх обороту.

Валовий дохід характеризує також фінансові результати діяльності підприємства. На виробничих підприємствах виручка складається з сум, що надійшли в оплату продукції, робіт, послуг на рахунки підприємства в установах банків або безпосередньо в касу підприємства. Підприємствами торгівлі та громадського харчування валовий дохід від реалізації товарів визначається як різниця між продажною і купівельною вартістю реалізованих товарів. Для нехозрасчетних організацій валовий дохід - це дохід від господарської та іншої комерційної діяльності.

Витрати на виробництво (Зпр) реалізованої продукції (робіт, послуг) включають повну фактичну собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), тобто вартість сировини, витрати на оплату праці виробничих робітників, а також накладні витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва: на утримання управлінського персоналу, оренду, електроенергію, технічне обслуговування і поточний ремонт.

Прибуток (збиток) від іншої реалізації - це сальдо прибутку (збитків) від реалізації продукції (робіт, послуг) підсобних, допоміжних і обслуговуючих виробництв, невключается в обсяг реалізації основної товарної продукції. Тут же відображаються фінансові результати реалізації зайвих і невикористовуваних матеріальних цінностей. Вони визначаються як різниця між продажною (ринковою) ціною майна і первісною або залишковою вартістю майна, скоригованої на індекс інфляції.

Чистий прибуток (ПП) - це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. Вона визначається як різниця між оподатковуваного балансовим прибутком (ПБ ') і величиною податків з урахуванням пільг (Н'):

ПП = ПБ'-Н '.

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарської діяльності підприємства. Поряд з цією абсолютною оцінкою розраховують також і відносні показники ефективності господарювання - показники рентабельності (R).

Залежно від того, які показники використовуються в розрахунках, розрізняють кілька показників рентабельності. У чисельнику їх варто зазвичай одна з трьох величин: прибуток від реалізації (ПР), балансовий прибуток (ПБ) або чистий прибуток (ПП). У знаменнику - один з наступних показників: витрати на виробництво реалізованої продукції, виробничі фонди, валовий дохід, власний капітал та ін.

Саме таким чином розраховують наступні показники.

Рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості виробничих фондів:

Рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості виробничих фондів:

де ПФ - середня вартість виробничих фондів (основних і оборотних коштів).

Показник характеризує розмір прибутку на один карбованець вартості виробничих фондів.

Рентабельність основної діяльності - відношення прибутку від реалізації до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

Рентабельність основної діяльності - відношення прибутку від реалізації до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

Даний показник дозволяє судити, який прибуток дає кожен рубль виробничих витрат.

Рентабельність продукції - відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації в цілому (РП):

Величина Rпр показує, скільки прибутку дає кожен рубль вартості реалізованої продукції.

Рентабельність окремих виробів - відношення прибутку від реалізації продукції конкретного виду до виручки від її реалізації:

Рентабельність окремих виробів - відношення прибутку від реалізації продукції конкретного виду до виручки від її реалізації:

У країнах з ринковою економікою для характеристики рентабельності вкладень в діяльність того чи іншого виду розраховують рентабельність власного капіталу (Rс.к.) і рентабельність основного (авансованого) капіталу (Rо.к.):

):

де БН - середньорічна вартість вкладень в активи (визначається за даними річного балансу підприємства);
- СК середньорічна вартість власного капіталу (визначається також за даними річного балансу підприємства).

Новости