4. Система вартісних показників продукції: валовий оборот, валова, товарна, реалізована, чиста продукція.


Метою діяльності будь-якого промислового підприємства є виробництво продукції.

Залежно від ступеня готовності продукцією підприємства можуть бути готові вироби, напівфабрикати, незавершене виробництво.

Готові вироби - продукти, які не потребують ніякої подальшої обробки (або збірки) на даному підприємстві і призначені для відпустки на сторону або непромислових організаціям того ж підприємства. Готовими вважаються тільки ті вироби, які повністю укомплектовані і точно відповідають встановленим стандартам, прийняті відділом технічного контролю, забезпечені сертифікатом або іншим документом, що засвідчує цх якість, і передані на склад готових виробів.

Напівфабрикати промислового підприємства - це те, що закінчено провадженням в одних цехах, але підлягає подальшій обробці або складанні в інших. Деяка їх частина може бути відпущена на сторону; за своїм економічним призначенням такі напівфабрикати не відрізняються від готової продукції. Наприклад, виплавлений на металургійному комбінаті чавун розглядається як напівфабрикат, тому що з нього на тому ж металургійному заводі виробляється сталь.

Незавершеним виробництвом вважаються ті предмети, обробка яких розпочато, але ще не закінчена в межах одного цеху підприємства. Наприклад, це машина, складання якої розпочато, але не завершено складальному цеху.

Основним методом обліку промислової продукції є натуральний в відповідних фізичних одиницях виміру (штуки, кілограми, метри, літри тощо). Саме цей метод показує, яка кількість конкретних споживчих вартостей вироблено за звітний період. Облік в натуральних одиницях вимірювання лежить в основі і інших методів обліку продукції, він широко використовується для побудови балансів виробництва і розподілу окремих продуктів, для обчислення обсягу виробництва найважливіших видів продуктів на душу населення.

Облік за методом так званого валового обороту - підраховується все кількість виготовленої підприємством продукції, незалежно від того, чи пішла частина цієї продукції на власне виробниче споживання (в подальшу переробку на даному підприємстві) або повністю за межі підприємства.

До складу валового обороту входять у вартісному вираженні всі вироблені в звітному періоді готові вироби, напівфабрикати, продукція допоміжних цехів, а також виконані роботи промислового характеру, як для відпустки на сторону за межі підприємства, так і для подальшої переробки та виробничого використання в інших цехах.

Показники валового обороту, за окремими винятками, в даний час не розраховуються, вони включають повторний рахунок вартості в межах підприємства, рівний вартості внутрішньозаводського обороту, під яким розуміється сума проведених і спожитих на промислово-виробничі потреби напівфабрикатів, а також продукції підсобних і допоміжних цехів.

Хоча, як уже зазначалося, валовий оборот на підприємствах не розраховується, за цим методом обчислюється валова продукція в таких галузях, як цукрова, молочна, м'ясна, рибна.

Валова продукція промислового підприємства являє собою загальний обсяг продуктів основної діяльності підприємства (робіт, послуг) за певний період часу в грошовому вираженні. У показнику валової продукції враховуються всі вироблені в даному періоді товари (роботи, послуги), відпущені за межі підприємства і призначені для власного споживання, а також продукти різного ступеня готовності.

Валова продукція підприємства може розраховуватися двома способами:

1) виходячи з валового обороту;

2) на основі поелементного підрахунку.

У валову продукцію входять:

1) вартість готових виробів, вироблених за звітний період основними, підсобними і побічними цехами як зі своєї сировини, так і з сировини і матеріалів замовників;

2) вартість напівфабрикатів власного виробництва і виробів допоміжних цехів, відпущених за межі підприємства;

3) вартість робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони або для непромислових підприємств і організацій даного господарства;

4) вартість приросту або убутку напівфабрикатів власного виробництва;

5) вартість зміни залишків інструментів, штампів, моделей, пристосувань, опок, виготовлених для власних потреб;

6) вартість зміни залишків незавершеного виробництва (на тих заводах, де тривалість виробничого циклу становить більше двох місяців).

Товарна продукція, або, як її називають в даний час, обсяг продукції (робіт, послуг), являє собою показник, що характеризує обсяг продукції, виробленої для реалізації на сторону.

Товарну продукцію складають наступні три елементи:

1) вартість готових виробів, вироблених в звітному періоді основними, підсобними і побічними підприємствами;

2) вартість напівфабрикатів власного виробництва і виробів допоміжних цехів, відпущених на сторону;

3) вартість робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони або для непромислових підрозділів і організацій даного підприємства.

Таким чином, товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не входять ті результати виробничої діяльності, які залишаються на самому підприємстві і не призначаються до відпустки за його межі. До них відносяться зміни залишків напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва, інструментів, штампів, опок та інших пристосувань, тобто 4-6-й елементи валової продукції. Крім цього, в товарну продукцію не включаються готові вироби, які споживаються на підприємстві, а також вартість сировини і матеріалів замовника, з яких виробляється продукція на даному підприємстві. Ці елементи валової продукції називаються нетоварними елементами.

Реалізована продукція являє собою відвантажену продукцію, оплачену в даний час. Отже, товарна продукція вважається реалізованою, при виконанні двох умов:

1) товарна продукція відпущена (відвантажена) покупцям і замовникам за межі підприємства;

2) грошові кошти в оплату відвантаженої продукції надійшли на розрахунковий рахунок або в касу підприємства-виготовлювача.

При цьому оплачувана продукція може бути відвантажена як в даному, так і в попередніх періодах.

Під чистою продукцією розуміється новостворена вартість, або частина національного продукту, вироблена в деякій галузі промисловості. Вона розраховується як різниця між валовою продукцією (ВП) і сумою матеріальних витрат на її виробництво (МЗ), тобто вартістю сировини. матеріалів, палива, енергії, амортизації та інших матеріальних витрат: ПП = ВП-МЗ.

Новости