2.1.2.4 Внутрішня норма прибутковості - Проективні аналіз 2 - Конспект лекцій

2.1.2.4 Внутрішня норма прибутковості

Внутрішня норма прибутковості (IRR) є найбільш складним з усіх показників з позиції механізму його розрахунку. Цей показник характеризує рівень прибутковості конкретного інвестиційного проекту, який виражається дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість грошового потоку від інвестицій приводиться до теперішньої вартості інвестованих коштів. Внутрішню норму прибутковості можна охарактеризувати як дисконтну ставку, при якій чистий приведений доход в процесі дисконтування буде приведений до нуля.

ВНД визначається наступними двома методами, вибір якого залежить від кількості періодів:

На один період ВНД розраховується але формулою:

де ВНД - внутрішня норма прибутковості;

Sc - майбутня вартість грошових коштів при складних відсотках;

Pc- справжня вартість грошових коштів при складних відсотках;

n - кількість періодів, за якими передбачається розрахунок процентних платежів.

Якщо періодів більше, то внутрішня норма прибутковості визначається графічним методом, методика якого полягає в наступному:

1. Довільно підбирається ставка відсотка і визначається величина наведеного грошового потоку для кожного варіанта ставок.

2. Визначається значення чистого приведеного доходу для кожного варіанта ставки.

3. Підбір ставки продовжуємо до першого від'ємного значення чистого приведеного доходу.

4. Беруться два значення: передостання ( 4 ) І остання ( ) Ставки відсотка з відповідним їм значенням чистого наведеного доходу. За ним будується графік, наведений на малюнку 3.

На даному малюнку На даному малюнку   - це чистий приведений дохід, відповідний значенням передостанній ставки відсотка, а   - це чистий приведений дохід, відповідний значенням останньої ставки відсотка - це чистий приведений дохід, відповідний значенням передостанній ставки відсотка, а - це чистий приведений дохід, відповідний значенням останньої ставки відсотка.

Методом інтерполяції знаходимо розрахункове значення внутрішньої норми прибутковості за формулою:

Характеризуючи показник "внутрішня норма прибутковості", слід зазначити, що він найбільш прийнятний для порівняльної оцінки. При цьому порівняльна оцінка може здійснюватися не тільки в рамках розглянутих інвестиційних проектів, а й в більш широкому діапазоні (наприклад, порівняння внутрішньої норми прибутковості за інвестиційним проектом з рівнем прибутковості використовуваних активів в процесі поточної господарської діяльності компанії; із середньою нормою прибутковості інвестицій; з нормою прибутковості по альтернативному інвестуванню - депозитними вкладами, придбанням державних облігацій). Крім того, кожна компанія з урахуванням свого рівня інвестиційних ризиків може встановити для себе використовуваний для оцінки проектів критеріальний показник внутрішньої норми прибутковості. Проекти з більш низькою внутрішньою нормою прибутковості при цьому будуть автоматично відхилятися як невідповідні вимогам ефективності реальних інвестицій. Такий показник в практиці оцінки інвестиційних проектів носить назву "гранична ставка внутрішньої норми прибутковості".

Незважаючи на деякі позитивні властивості показника IRR він має недоліки:

- Для проекту може не існувати єдиної IRR. Таке безліч рішень може з'явитися, якщо щорічні грошові потоки в період реалізації проекту змінюють знак (з позитивного на негативний і навпаки) кілька разів. Це трапляється в тоді, коли отримані доходи від реалізації проекту, знову реінвестуються в проект.

- Застосування одного значення ставки дисконту передбачає, що його значення буде постійним протягом усього терміну реалізації проекту. Але для проектів з тривалим терміном реалізації (якщо врахувати їх високу невизначеність в пізні періоди) навряд чи можливо застосовувати єдиний коефіцієнт дисконтування протягом усього життєвого циклу проекту.

Незважаючи на таку критику показник IRR міцно укорінився в проектному аналізі і більшість проектів спирається саме на нього.

Сучасний аналіз проектів наполягає на спільному застосуванні показників NPV і IRR. КА критерій оцінки проекту внутрішня норма прибутковості встановлює кордон прийняття проектів до реалізації. Формально IRR показує ставку дисконту, при якій проект не збільшує і не зменшує вартість фірми, тому вітчизняні аналітики називають цей показник перевіреним дисконтом. Він показує граничне значення коефіцієнта дисконтування, який розділяє інвестиції на прийнятні і неприйнятні.

12

Новости